BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba ÇİVİ KARAASLAN, Ela TARAKCI
TELEREHABİLİTASYON YÖNTEMİYLE YAPILAN EGZERSİZ UYGULAMALARININ PREMENSTRUAL SENDROMLU KADINLARDA ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
 
Premenstrual Sendrom (PMS), adet döngüsünün luteal evresinde fiziksel, davranışsal ve duyusal semptomlarla ortaya çıkan, üreme dönemindeki kadınlarda sıklıkla görülen bir halk sağlığı problemidir. Bu çalışmanın amacı, telerehabilitasyon yöntemiyle yapılan gevşeme egzersizlerinin, premenstrüel sendromu olan kadınların ağrı, uyku kalitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırmamızda, 18-35 yaş aralığında (ort: 23,22±3,24 yıl) 72 premenstürel sendromlu kadın ile çalışıldı. Katılımcılar, çalışmanın başında ve sonunda iki kez olmak üzere Premenstrüel Sendrom Ölçeği (PMSÖ), McGill-Melzack Ağrı Ölçeği, WHOQOL-BREF yaşam kalitesi ölçeği ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ile değerlendirildi. Katılımcılardan asenkron telerehabilitasyon yöntemi kullanılarak haftada 3 gün, günde 20 dakika olacak şekilde toplam 6 hafta kendileri için oluşturulan egzersiz içerikli videoları izleyerek tekrar etmeleri istendi. Katılımcılarla haftada 1 kez senkron olarak görüşmeler sağlandı. Katılımcıların PMSÖ toplam puanı tedavi öncesi 140,56±26,43 iken tedavi sonrası 108,26±36,24 olmuştur. Ölçek puanındaki değişim istatistiksel olarak anlamlıdır (t=7,169; p=0,001). Katılımcıların ağrı şiddeti tedavi öncesi 76,10±12,89 iken tedavi sonrası 66,00±12,37 olmuştur. Ağrı parametresindeki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t=6,706; p=0,001). Olguların yaşam kalitesi skoru tedavi öncesi 53,76±17,26 iken tedavi sonrası 62,50±12,50 olmuştur. Tedavi sonrası yaşam kalitesi parametresindeki değişim istatistiksel olarak anlamlıdır (t= -4,321; p=0,001). Olguların uyku kalitesini gösteren PUKİ indeksi tedavi öncesi 7,23±2,96 iken tedavi sonrası 6,51±3,89 olmuştur. Değişim istatistiğe anlamlı olarak yansımamıştır (t=1,860; p=0,067). PMS olan kadınların telerehabilitasyon yöntemiyle yaptıkları gevşeme egzersizleri uygulaması sonrasında PMS semptomlarının azaldığı ve genel iyilik halinin arttığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Premenstrual sendrom, Ağrı, Yaşam kalitesi, Telerehabilitasyon, Egzersiz 


Keywords: