BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alev SÜZEN, Süleyman Cüneyt KARAKUŞ, Nazile ERTÜRK
TERATOMU OLAN ÇOCUKLARDA OVER KORUYUCU CERRAHİ DENEYIMLERIMIZ
 
Amaç: Tümörün histopatolojisine, lokalizasyonuna ve hastanın yaşına bakılmaksızın teratomlar tamamen eksize edilmelidirler. Benign neoplastik over tümörlerinde, ooferektomi yerine fertiliteyi koruyan over koruyucu cerrahi giderek popularite kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, teratomu olan çocuklarda over koruyucu cerrahi deneyimlerimizi sunmaktır. Yöntem: 2012-2020 yılları arasında teratom nedeni ile over koruyucu cerrahi uygulanan çocuklar retrospektif olarak incelendi. 48 hastaya benign over lezyonları nedeni ile bu yıllar arasında over cerrahisi yapıldığı tespit edildi. Bu hastalardan teratom nedeni ile over koruyucu cerrahi yapılan 9 (18.75%) tanesi çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 13 yıl (aralık, 8-16 yıl) idi. Sekiz çocuk kronik karın ağrısı ile başvururken, over torsiyonu nedeni ile acil cerrahi uygulanan bir çocuğun akut karın ağrısı mevcuttu. Açık cerrahi 5 hastaya uygulanırken, 4 hastada laparoskopik cerrahi tercih edildi. Hastaların 6 (%67) tanesinde kitle sağ tarafta, 3 (%37) tanesinde ise sol tarafta idi. Hiçbir hastada tümör rüptürü gelişmedi. Ortanca tümör boyutu 9 cm (aralık, 5-11 cm) olan hastalarımızın hepsinde kitlenin histopatolojik olarak matür teratom olduğu raporlandı. Ortancası 3 yıl (aralık, 1-7 yıl) olan izlem periyodunda tümör rekürrensi izlenmedi. Sonuç: Fertiliteyi koruyan, düşük rekürrens oranlarına sahip olan ve kitle ile normal over dokusu arasında kolay diseksiyon alanı sunan over koruyucu cerrahi, teratomu olan çocuk hastalarda tercih edilmesi gereken bir yaklaşımdır. Bu cerrahi, tümör dökülmesini önlemek için deneyimli cerrahlar tarafından uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, Over teratomu, Over koruyucu cerrahi 


Keywords: