BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep Meva ALTAŞ
TÜRKİYE’DE 2010-2021 YILLARI ARASI GERÇEKLEŞEN ANNE ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Çalışmamızda, ülkemizdeki anne ölüm oranının yıllara göre değişiminin hemşire ve ebe sayısı, hastanede gerçekleşen doğum oranları ve antenatal bakım kapsamı ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Tanımlayıcı tipteki çalışmada, 2010-2021 yılları arasında Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı verilerinden yararlanılmıştır. Anne ölüm oranları, hemşire ve ebe sayıları, hastanede gerçekleşen doğum oranları ve antenatal bakım kapsamı (en az bir ziyaret) ile ilgili veriler analiz edilmiştir. Veriler kamuoyuna açık olduğu için çalışma için etik kurul başvurusu yapılmamış ve herhangi bir kurumdan resmi izin alınmamıştır. 2010-2021 yılları arasında anne ölüm oranları genel olarak azalma gösterdi. 2010 yılında anne ölüm oranı 100.000 canlı doğumda 16,4 iken 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 13,1 idi. Yıllara göre 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı artış gösterdi. 2010 yılında bu oran 224 iken, 2021 yılında 343’tü. Yıllar içerisinde hastanede gerçekleşen doğum oranı ve antenatal bakım kapsamı genel olarak artış gösterdi. 2010 yılında hastanede gerçekleşen doğum oranı %92 iken 2021 yılında %97,5 idi. 2010 yılında antenatal bakım kapsamı %94 iken 2021 yılında %99,7 idi. Anne ölüm oranı ve hemşire/ebe sayısının ilişkisi Pearson korelasyon testi ile değerlendirildiğinde istatistiksel anlamlı ilişki bulundu (r=-0,942;p<0,001). Hastanede gerçekleşen doğum oranı ve antenatal bakım kapsamı arttıkça anne ölüm oranları azaldı. Antenatal bakım kapsamı ile anne ölümü arasındaki bu ilişki istatistiksel anlamlıydı (r=-0,870; p<0,001). Hastanede gerçekleşen doğum oranı ve anne ölümü arasındaki negatif korelasyonda ise istatistiksel anlamlılık görülmedi (r=-0,289;p=0,363). Hemşire ve ebe sayısı arttıkça anne ölüm oranlarının azalması, sağlık insan gücü planlamasının önemine dikkat çekmektedir. Anne ölümlerini azaltmak adına, antenatal bakım hizmetleri konusundaki farkındalık arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anne ölümleri, Ebe, Hemşire, Antenatal bakım, Hastanede doğum 


Keywords: