BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zahide İYİ, Ayşegül İŞLER DALGIÇ
TÜRKİYE’DE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ ALANINDA EPİLEPSİLİ ÇOCUKLARLA İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
 
Amaç: Bu araştırma, Türkiye’de hemşirelik alanında epilepsili çocuklarla ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmesini amaçlamaktadır. Yöntem: Bibliyometrik analiz, çok sayıda yayının analizlerinin yapılmasını sağlayarak yeni bilgiler elde edebilmek için kullanılmaktadır. Araştırma verileri Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi veri tabanı kullanılarak çocuklarda epilepsi ile ilgili tüm tezler, 11-18 Mart 2023 tarihleri arasında “epilepsi veya nöbet ve çocuk” anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. Bulgular: Veri tabanında yapılan tarama sonucunda 52 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bu tezlerin 27’si pediatri hemşireliği alanında yapılmış olup bulgular bu veri kullanılarak analiz edilmiştir. Tezlerin %22.2’si doktora düzeyindeyken, %77.8’i yüksek lisans düzeyinde yapılmıştır. Tezlerin %44.5’i tanımlayıcı, %22.2’si deneysel, %18.5’i yarı deneysel ve %14.8 metadolojik çalışma türüdür. Örneklem grupları incelendiğinde %29.7’sinin ebeveynlerle, %25.9’unun çocuklarla, %25.9’unun çocuk ve ebeveynleri ile ve %11.1’inin öğretmenlerle yapıldığı görülmüştür. Deneysel ve yarı deneysel çalışmaların %40.0’ının çocuk ve ebeveynin eğitimine yönelik olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya dahil edilen tezlerde en fazla “epilepsi ve çocuk” anahtar kelimesi kullanılmıştır. Sonuç: Hemşirelik alanında epilepsili çocuğa yönelik çok çeşitli lisansüstü tez çalışmalarının yapıldığı, bu çalışmaların 2018 yılından itibaren sayısının arttığı saptanmıştır. Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi veri tabanındaki tezlerin çoğunlukla yüksek lisans düzeyinde ve tanımlayıcı tipte olması kanıt düzeyi yüksek deneysel türde çalışmalara gereksinim olduğunu göstermektedir. ORCID NO: 0000-0002-4419-5044

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Çocuk, Epilepsi, Hemşirelik 


Keywords: