BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mürşide ZENGİN
TÜRKİYE’DE TERAPÖTİK OYUNUN ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
 
Terapötik oyunun ağrılı prosedürlerde ağrıyı azaltma, hastaneye yatışla ilişkili negatif duygu durumunu azaltma, pediatrik onkoloji hastalarında ağrı, korku ve anksiyeteyi azaltma gibi pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Bu araştırma Türkiye’de terapötik oyunun etkisini belirlemeye yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla yapıldı. Çalışma doküman analizi yöntemi kullanılarak yapıldı. Türkiye Ulusal Tez Merkezi veri tabanında “terapötik oyun” ve “hemşirelik” kelimeleri kullanılarak tarama yapıldı. Tarama sonucunda 15 hemşirelik tezi belirlendi. Tezlerden bir tanesi hemşirelerin terapötik oyun konusundaki bilgi ve uygulamalarını değerlendirmeye yönelik olduğu için değerlendirmeye alınmadı ve 14 lisans üstü tez ile çalışma yürütüldü. İncelenen araştırmalara ilişkin verilerin dağılımı frekans ve yüzde şeklinde tablolar aracılığıyla sunuldu. Yapılan tez çalışmalarının %64.3’ü yüksek lisans ve %35.7’si doktora türündedir. Yıllar içerisinde terapötik oyun konusunda yapılan tez sayısında artış yaşanmıştır. Tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde 2021 yılında 5 tane tez, 2018-2020 yılları arasında 5 tane tez ve 2012-2017 yılları arasında 4 tane tez yapıldığı belirlendi. Yapılan çalışmaların çoğunluğunun (%64.3) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yapıldığı belirlendi. Değerlendirilen lisansüstü tez çalışmalarında terapötik oyun yönteminin en sık uygulandığı örneklem grubunun cerrahi geçiren çocuklar (n=6) olduğu belirlendi. Çalışmalarda terapötik oyunun en sık korku (n=6), kaygı (n=6), anksiyete (n=5) ve ağrı (n=4) düzeylerine etkisinin araştırıldığı belirlendi. Çalışmaların sonuçları terapötik oyunun korku, kaygı, anksiyete ve ağrı gibi değişkenler üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösterdi. Terapötik oyunun çocuk sağlığını iyileştirme ve geliştirme amacıyla klinik uygulamalarda hemşirelik bakımına entegre edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Hemşirelik, Terapötik Oyun 


Keywords: