BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülden AYNACI
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE, GOLOMBOK RUST CİNSEL DOYUM ÖLÇEĞİ İLE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
İnsanların tüm davranışlarının nedenleri bilinçli yada bilinçsiz, olarak insan ihtiyaçlarıdır. İnsanın sağlıklı ve mutlu olabilmesi, ihtiyaçların doyuma ulaştırılması ile mümkündür. Toplumsal cinsiyet alanında eşitsizlikler, toplumun en genç bireylerinden başlayarak, tüm toplumu etkiler. Araştırmamızın amacı, üniversite öğrencilerinde, cinsel doyum ölçeği ile toplumsal cinsiyete yaklaşımı etkileyen parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmaya Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 120 erkek ve 120 kadın olmak üzere toplamda 240 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcılara demografik sorulardan oluşan Sosyo-Demografik Bilgi Formu ve Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ) verilmiştir. Araştırmaya dahil edilen bireylerin memleket dağılımına göre ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,05). Eğitimi sağlık lisesi mezunu olan katılımcıların ölçekten aldıkları puanlar, sağlık lisesi mezunu katılımcıların puanlarından daha yüksekti. Katılımcıların part-time çalışma durumlarına göre; GRCDÖ ölçeği alt boyutu olan cinsel bağımlılık puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Çalışmayanların puanları, çalışanların puanlarından daha yüksekti ve puan farkı istatistiksel olarak anlamlı düzeydeydi (p<0,05). Araştırma kapsamına alınan bireylerin cinsiyet durumlarına göre ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Erkek katılımcıların puanları, kız katılımcılardan daha yüksekti ve aralarındaki puan farkı istatistiksel olarak anlamlı düzeydeydi (p<0,05). Katılımcıların, sınıf düzeyleri ve GRCDÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon yoktu (p>0,05). Katılımcıların cinsel doyumları arttıkça, toplumsal cinsiyet konusunda daha ılımlı olma eğilimi izlendi. Araştırmaya katılan kızların, toplumsal cinsiyete yaklaşımı, tek başına Cinsel Doyum ölçeği puanları artışıyla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yükselmekteydi (p<0,05). Erkek Katılımcıların cinsel doyum ölçeğinden aldıkları puanların, toplumsal cinsiyete yaklaşımları açısından anlamlı olarak değişmekteydi ve cinsel doyum puanlarının, toplumsal cinsiyete pozitif yaklaşımla %29,8’ini açıklayabildiği görüldü (p<0,05). Sonuç olarak cinsel uyumu iyi olan bireylerin, toplumsal cinsiyet alanında eşitlik taraftarı olduğu izlendi.

Anahtar Kelimeler: Cinsel Sağlık, Cinsel Doyum, Cinsel Doyum Ölçeği, Toplumsal Cinsiyet 


Keywords: