BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serpil ÇETİN, Aslı UZUNAL
ÜREME ÇAĞINDAKİ KADINLARDA PREMENSTRUAL SENDROM: ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BAŞ ETME YOLLARI
 
Öz: Araştırma, üreme çağındaki kadınların premenstural sendrom yaşama durumları, etkileyen faktörler ve baş etme yollarının belirlenmesi amacıyla kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışma olarak yapıldı. Araştırmanın örneklemini Mart-Temmuz 2021 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden, 18-49 yaş arasında 332 kadın oluşturdu. Araştırma verileri anket Formu, Premenstrual Sendrom Ölçeği ve Premenstrual Semptomlarla Baş Etme Ölçeği kullanılarak çevrim içi ortamda toplandı. Çalışmada kadınların yaş ortalaması 23,33±5,38(min:18, max:49) idi. Kadınların PMSÖ puan ortalaması 109,97±27,33, PMSÖ puan ortalaması ölçek kesme noktası (≥111) üzerinde olan kadınların oranı %48,8 (131,95±17,52)’di. PMS yaşama durumunu etkileyen faktörler arasından sadece mutluluk durumunun PMSÖ puanını etkilediği (p<,05), sosyo demografik özellikler, obstetrik özellikler ve sağlıkla ilgili özellikler ile PMSÖ puanları arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05) saptandı. PYBÖ alt boyutlarından zarardan kaçınma puan ortalaması 21,85±7,56, premenstrual değişikliklerin farkında olma ve kabullenme puan ortalaması 36,41±8,71, enerjiyi adapte etme puan ortalaması 8,14±3,37, öz bakım puan ortalaması 14,75±4,36 ve iletişim puan ortalaması 11,04±5,14 olarak belirlendi. Çalışmada etkisi araştırılan baş etme yöntemlerinin PMSÖ puanını azalttığı (p=.000); regresyon katsayıları incelendiğinde sıvı alımının artırılması, gevşeme egzersizleri, vitamin/mineral alımı, ilaç kullanımı, duş ve psikolojik destek alma durumunun PMSÖ toplam puanı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görüldü (p<0,05).

Anahtar Kelimeler: Üreme çağındaki kadın, premenstrual sendrom, etkileyen faktör, başetme yolları 


Keywords: