BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine ASLAN, Sevgül DÖNMEZ
ÜREME ÇAĞINDAKİ KADINLARIN SERVİKAL KANSERİN ERKEN TANISINA YÖNELİK TUTUMLARI VE BİLGİ DÜZEYLERİ
 
Amaç: Üreme çağındaki kadınların servikal kanserin erken tanısına yönelik tutumları ve bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Meteryal ve Metod: Bu kesitsel tipte tanımlayıcı olan araştırma, Antalya Kemer Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran 18-49 yaş arasında olan 340 kadınla yapılmıştır. Veri toplamada, Kişisel Bilgi Formu ve SKETTÖ kullanılmıştır. Veriler, elektronik ortamda e-posta, whatsapp yoluyla online ve yazılı olarak toplanmıştır. Verilerin analizi için sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum-maximum değerler, t testi ve ANOVA testinden yararlanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların SKETTÖ toplam puan ortalaması 87.17±13.97 (min:70, max:130) olarak bulunmuştur. SKETTÖ toplam ölçek puanı, 18- 28 yaş grubunda, üniversite mezunlarında, çalışan ve gelir düzeyi iyi olan kadınlarda, bekarlarda, şehirde yaşayanlarda, sigara ve alkol kullananlarda, doğum kontrol yöntemi olarak kondom kullananlarda, jinekolojik muayeneye düzenli giden kadınlarda ve HPV aşısı yaptıran kadınlarda diğer gruplara göre daha yüksek saptanmıştır. Kendisini serviks kanseri bakımından riskli görenlerin görmeyenlere göre SKETTÖ puan ortalaması daha düşük bulunmuş ve istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur. Eğitim düzeyi arttıkça SKETTÖ puan ortalaması yükselmiş ve istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Bekar kadınların SKETTÖ puan ortalaması daha yüksek olup istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Kadınlar jinekolojik muayene yaptırmama nedeni olarak en çok “şikayetinin/belirtinin olmaması” (%53.7) olarak ifade etmiştir. Kadınlar serviks kanserinin belirtisi nedir sorusuna en çok “üreme organlarından düzensiz kanama gelmesi” (%55.3) yanıtını verirken, serviks kanseri hangi yöntemle tanılanır sorusuna en çok “pap-smear testi” (%60.6) yanıtını vermiştir.Ayrıca kadınların %47.9’u serviks kanserinin önemli bir etkeni olan HPV’nin bulaş yolunu bilmediğini ve kadınların sadece %7.9’u HPV aşısını yaptırdığını ifade etmiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda; kadınların SKETTÖ puan ortalamasının düşük seviyede olduğu, eğitim düzeyinin, medeni durumun ve kendisini serviks kanseri bakımından riskli görmenin kadınların servikal kanserin erken tanısına yönelik tutumların da etkili olduğu bulunmuştur. Serviks kanserinin risk faktörleri ve serviks kanserinin erken tanılanmasına ilişkin kadınların ve toplumun bilinçlendirilmesi için farkındalık ve eğitim programları yapılmalıdır. Ayrıca sağlık çalışanlarının, kadınları serviks kanseri tarama programlarına katılmaları konusunda teşvik etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Serviks Kanseri, Erken Tanı, Pap Smear, HPV 


Keywords: