BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Müberra KULU, Ejder Akgün YILDIRIM
VAJİNİSMUSU OLAN KADINLARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI İSTİSMARI SIKLIĞI
 
Amaç: Bizim çalışmamızda; vajinismus hastalarının çocukluk döneminde ve yaşamın ilerleyen yıllarında maruz kaldıkları travmaların varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Ek olarak; hastaların cinsel istek, uyarılma ve orgazm olma düzeylerinin kontrollerle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Cinsel işlev bozuklukları polikliniğine başvuran 50 vajinismus tanılı hasta ile 50 kadın kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Tüm katılımcılara; sosyodemografik ve klinik görüşme formu, Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ), Travmatik Yaşantılar Ölçeği (TYÖ), Siviller için Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi (PTSB-Checklist-Civilian Version) ve Golombok Rust Cinsel Doyum Envanteri (GRCDE) uygulandı. Bulgular: Çalışmaya alınan tüm katılımcıların yaş ortalaması 27.76±5.45 ve her iki grupta da birer kişi bekar idi. ÇÖYÖ için; hasta grubunun fiziksel istismar ve cinsel istismar skorları kontrollerden yüksekti (Sırası ile p=0.050; 0.018). TYÖ için hasta grubunun ciddi fiziksel travma haricinde tüm alt boyutları ve toplam travma skorları yüksekti (p<0.05). PTSB-Checklist-Civilian Version için ise; hiçbir katılımcı PTSB tanısı almamıştır. Hasta grubunda travma görülme oranları ise kontrol grubundan yüksek olarak saptanmıştır (p<0.001). GRCDE; hasta grubunun cinsel isteği azalmış iken kontrol grubunda cinsel istek yeterli olarak saptandı (p<0.001). Cinsel uyarılma hasta grubunda azalmış ya da yok iken, kontrol grubunda ise yeterli idi (p=0.017). Sonuç: Vajinismusu olan kadınların daha fazla çocukluk çağı istismarı yaşadıkları, daha yüksek oranlarda travmaya maruz kaldıkları saptanmıştır. Ek olarak hasta grubunun cinsel istek, cinsel uyarılma ve orgazm olma düzeylerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlara dayanarak; çocukluk dönemi travmalarının önlenmesi bireylerin sağlıklı cinsel yaşamlarının olması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Vajinismus, çocukluk çağı travması, istismar. 


Keywords: