BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Canan SARI, Leyla ADIGÜZEL, Birsel Canan DEMİRBAĞ
YAŞLILARDA KURU GÖZ SIKLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: HUZUREVİ ÖRNEĞİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı huzurevinde yaşayan yaşlıların kuru göz sıklığının değerlendirilmesidir Yöntem: Araştırma Trabzon ili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Trabzon Köşk Huzurevi ve Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakımı ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılması planlanmakta olup gerekli izinler İl Müdürlüğünden alınmıştır. Araştırma ile ilgili veriler 21.12.2018 – 22.03.2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma verileri toplanılmadan önce gönüllülük esas alınmış ve mini mental test uygulanmıştır. Testten 24-30 puan arasında alan bireyler çalışmaya dahil edilmiş, 23 puan ve altı alanlar ile çalışmaya katılmayı kabul etmeyenler çalışmaya dahil edilmemiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında tarafımızca literatür bilgilerinin taranması sonucu oluşturulan “Katılımcının sosyodemografik özellikleri ve Göz ile İlgili Özellikleri Belirleyici Form” ve “McMonnies Kuru Göz Ölçek Formu” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ise KTÜ yüksek lisans / Doktora öğrencileri tarafından kullanılan SPSS 22 paket programı kullanılacak olup verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzde ve standart sapma verilerin analizinde ki kare, wilcoxun Anova ve Kruskal Walls analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmanın evreni 271 kişi olup, örneklemi ise barthelin indeksinden 24 puan ve üstü alan, 60 kişi dahil edilmiş, fakat çalışmaya katılmayı kabul eden 54 kişi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı incelendiğinde; yaş ortalamasının 72.50 ± 8,11 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların %31,5’i kadın, %68,5’i ise erkek, %64,8’i ortaöğretim mezunu, %64,8’inin geliri asgari ücretin altı, %92,6’si kronik hastalığa sahip ve düzenli olarak ilaç kullandığı, en sık görülen kronik hastalığın ise %16 ile diyabet olduğu belirlenmiştir. Sigara kullanımı, kronik hastalık ve pasif içicilik ile kuru göz sendromu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p<0.05). Sonuç: Kuru göz sendromu yaşam kalitesini düşüren fakat, kullanılan tedaviler ile yaşam kalitesinin artırılabildiği hastalık grubu arasında yer almaktadır. Bireylere uygun tanının koyularak etkin tedavinin sağlanması yaşam kalitesinin artırılmasında önemli bir etkendir. Anahtar kelimeler: Kuru göz, Yaşlı, Huzurevi

Anahtar Kelimeler: Kuru göz, Yaşlı, Huzurevi 


Keywords: