BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra ÜNAL, Cansu AĞRALI, Zehra CAN, Yurdagül YAĞMUR
YENİ EVLİ KADINLARIN ÇOCUK SAHİBİ OLMA MOTİVASYONU İLE FERTİLİTE FARKINDALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, yeni evli kadınların çocuk sahibi olma motivasyonu ile fertilite farkındalığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu araştırma kesitsel ve ilişki arayıcı tiptedir. Araştırmanın örneklem hesaplanmasında G-power 3.1.9.4. versiyon kullanılmış olup; %95 güven (1-α), %95 test gücü (1-β), f2= 0,15 etki büyüklüğü ile alınması gereken minimum kişi sayısı 107 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya alınma kriterlerini sağlayan kadınlar, evrenden olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilmiş olup toplam 417 yeni evli kadına ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, Çocuk Sahibi Olma Motivasyonu Ölçeği ve Fertilite Farkındalığı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistiklerin (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, medyan, minimum, maximum) yanı sıra One Way Anova testi, t testi ve Mann Whitney U testi ve regresyon analizi ile değerlendirilmiştir Bulgular: Bu araştırmada elde edilen verilere yönelik; yeni evli kadınların büyük çoğunluğunun çocuk sahibi olma düşüncesinin olduğu ve çocuk sahibi olmak isteyenlerin neredeyse yarısının iki çocuk istediği belirlenmiştir. Yeni evli kadınların çocuk sahibi olma düşüncesi ile fertilite farkındalığı ölçeği toplam puan ortalaması arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca yeni evli kadınların eğitim düzeyi, çocuk sahibi olma düşüncesi ve istenilen çocuk sayısı ile olumlu çocuk sahibi olma motivasyonu toplam puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiş olup, olumlu çocuk sahibi olma motivasyonunun fertilite farkındalığı üzerinde yordayıcı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç: Yeni evli kadınların olumlu çocuk sahibi olma motivasyonu yükseldikçe, fertilite farkındalığının da arttığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Evli Kadınlar, Olumlu Çocuk Sahibi Olma Motivasyonu, Olumsuz Çocuk Sahibi Olma Motivasyonu, Fertilite Farkındalığı 


Keywords: