BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevgi BOZLAR, Selver GÜLER
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ DESTEKLEYİCİ GELİŞİMSEL BAKIMA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu araştırma, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin yenidoğanın bireyselleştirilmiş destekleyici gelişimsel bakıma yönelik tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın örneklemini 255 hemşire oluşturdu. Araştırmanın verileri “Veri Toplama Formu”, "Hemşireler İçin Gelişimsel Destek Yeterlilik Ölçeği (H-GDYÖ)" kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı. Çalışmaya katılan hemşirelerin %38.8’inin 21-24 yaş arasında, %44.3’ünün Sağlık Meslek Lisesi mezunu olduğu, % 36.9’ unun meslekte çalışma süresinin 6 ile 10 yıl arasında olduğu, %42.7’ sinin yenidoğan yoğun bakımda çalışma süresinin 1 ile 5 yıl arasında, %57.6’sının mesleğini isteyerek seçtiği, %78.8’inin çalıştığı birimi kendi seçtiği, %87.1’inin yenidoğan hemşireliği yapmaktan memnun olduğu belirlendi. Hemşirelerin %68.6’sının yenidoğan ile ilgili eğitim aldığı; alınan eğitimlerden %54.1’inin Neonatal Resisütasyon Programı eğitimi, %9.8’inin yenidoğan bireyselleştirilmiş destekleyici gelişimsel bakım eğitimi, % 20.8’inin yenidoğan yoğun bakım hemşireliği sertifika eğitimi, % 11.8’inin anne sütü eğitimi, %5.9’unun temel yenidoğan eğitimi aldığı belirlendi. Hemşirelerin eğitim durumlarına göre H-GDYÖ toplam puan ortalaması incelendiğinde sağlık meslek lisesi mezunlarının H-GDYÖ toplam puanının lisans mezunlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı ve yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Hemşirelerin yenidoğan bireyselleştirilmiş destekleyici gelişimsel bakım eğitimi almak isteme durumlarına göre H-GDYÖ toplam puan ortalaması, Çevresel Destek, Etkileşim ve Eleştirel Düşünme alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edildi (p<0.05). Bu sonuçlar doğrultusunda yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin yenidoğan bireyselleştirilmiş destekleyici gelişimsel bakıma yönelik eğitimi almaları sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Yenidoğan Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği. 


Keywords: