BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gonca VARDAR, Aysu SAY
YENİDOĞANDA FOTOTERAPININ IL-6 VE IL-8 DÜZEYINE ETKISI
 
Amaç: Fototerapi yenidoğanda serum indirekt bilirubin düzeyini azaltmak için tedavide kullanılan etkili bir yöntemdir. Ultraviyole ışığın hedefi sitokin salgılayan keratinositlerdir. Çalışmanın amacı sepsis tanı ve takibinde kullanılan ve keratinositlerce üretilen IL-6 ve IL-8 düzeylerinin eş zamanlı fototerapi uygulanan bebeklerde güvenilirliğini değerlendirmesidir. Yöntem: Prospektif randomize kontrollü olarak Aralık 2003-Nisan 2004 tarihleri arasında hastanemizde yatan 60 term yenidoğandan indirekt hiperbilirubinemi sebebiyle fototerapi alan 30 ve kontrol grubu olarak sağlıklı 30 bebek kan IL-6 ve IL-8 düzeyleri açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma hastanemizde yatan 33’ü kız(%55), 27’si erkek(%45) olmak üzere 60 term bebek üzerinde yapılmıştır. Çalışma grubundaki 30 vakanın 17’si kız(%56,7), 13’ü erkek(%43,3) , kontrol grubunda ise 30 vakanın 16’sı kız(%53,3) ,14’ü erkek(%46,7)ti. Olguların hepsi normal spontan doğumla komplikasyonsuz olarak doğmuştu. Çalışmaya alındıkları ortalama postnatal yaş çalışma grubunda 5,07+5,22 gün, kontrol grubunda ise 4,93+0,94 gündü. Ortalama doğum ağırlığı çalışma grubunda 3192,33 ± 511,85 gr, kontrol grubunda 3352,00 ±542,41gramdı. Çalışma ve kontrol grubunun fototerapi öncesi IL-6 değerleri sırasıyla 5,29 ± 2,34pg/ml ve 4,22 ±2,37pg/ml olup p>0,05 fototerapi sonrası ise 4,77±2,40pg/ml ve 4,48±2,62pg/ml p>0,05 olarak saptandı. Çalışma ve kontrol grubunun fototerapi öncesi IL-8 değerleri sırasıyla 26,46± 16,78pg/ml ve 24,01 ±14,49pg/ml olup p>0,05 fototerapi sonrası ise 26,10±16,27 pg/mlve 22,67±14,33pg/ml p>0,05 olarak saptandı. Çalışma grubuna alınan 30 hastanın 24 saat aralıklı olarak bakılan ortalama indirekt bilirubin değerleri fototerapi öncesinde 17,30+5,32 mg/dl , sonrasında 13,99+3,52 mg/dl olarak bulundu (p<0,01). Sonuç: Yenidoğan sarılığı tedavisinde kullanılan fototerapinin, yenidoğan sepsis tanı ve takibinde kullanılan sitokinlerden olan IL-6 ve IL-8 düzeyine herhangi bir etkisinin olmadığını belirledik.

Anahtar Kelimeler: Fototerapi, İnterlökin-6, İnterlökin-8. 


Keywords: