BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hülya YILMAZ ÖNAL, Türkan KUTLUAY MERDOL
YUVADA KALAN ÇOCUKLARIN BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERININ STANDARTLARLA KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDIRILMESI
 
Okul çağı dönemi çocuklarda, fiziksel ve zihinsel büyüme ve gelişme için optimal beslenme gereklidir. Bu kritik dönemde optimal şekilde büyümeyen çocuklar, daha sonraki yaşamlarında mükemmel bir diyetle bile büyüme kaybını telafi edemeyebilirler. Bu araştırma, Ankara ilinde Atatürk Çocuk Yuvası’nda kalan, 6–13 yaş arası toplam 82 çocuk üzerinde, beslenme durumlarını saptamak, boy uzunluklarını ve vücut ağırlıklarını üç ayrı standart referansla (NCHS 1977, WHO 2007, Neyzi ve ark. 2008) karşılaştırmak amacı ile yapılmıştır. Çocukların beslenme alışkanlıkları sorgulanmış, bir günlük besin tüketimleri kaydedilmiş ve boy uzunlukları ile vücut ağırlıkları ölçülmüştür. Araştırma sonucunda; çocukların %53.7’si kız, %46.3’ü erkektir, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve BKİ değerlerinin ortalama değerleri sırasıyla kızlarda; 10.19±1.44, 135.89±10.933cm,71±7.75kg, 18.04±2.20 kg/m2 erkeklerde; 8.28±1.39, 120.71±9.36 cm, 25.36±4.53 kg, 17.27±1.05 kg/m2 olarak saptanmıştır. Çalışmanın en dikkat çekici sonucu, erkeklerin kızlara göre boy kısalığının, her üç referans değerinde de, yüksek çıkmasıdır. Çocukların, %20.7’sinin öğün atladığı, atlanan öğünün en çok (%47.0) ikindi öğünü olduğu ve atlama nedeninin de en çok (%52.9) iştahsızlıktan kaynaklandığı belirlenmiştir. Yuvada verilen yemeği %22’sinin beğenmediği, %24.3’ünün artık bıraktığı ve hem beğenmeme hem de artık bırakma nedeninin en çok sevmedikleri yemeklerin verilmesi (sırasıyla %55.6, %45.0) olduğu belirlenmiştir. Çocukların ortalama kalsiyum alımlarının, RDA önerilerinin altında olduğu ve 6–8 yaş grubunun %88’inin, 9–13 yaş grubunun %42.1’inin kalsiyumu yetersiz aldığı saptanmıştır. Bu araştırmada çocukların fiziksel gelişimlerinde gerilik ve kalsiyum alımlarında yetersizlik olduğu sonucuna varılmıştır. Çocukların, antropometrik ölçümlerinin düzenli takibi yapılmalı ve sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeleri için çocuklara ve öğretmenlerine yuvalarda bir diyetisyen görevlendirilerek etkin bir beslenme eğitimin verilmesi sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Okul çağı çocukları, Beslenme, Yuva Çocukları, Antropometrik Ölçümler 


Keywords: