BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aylin KURT, Meltem KÜRTÜNCÜ
ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARA VERİLEN CİNSEL SAĞLIK VE GELİŞİM EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu araştırma Tam Öğrenme Modeli’ne dayalı zihinsel yetersizliği olan çocukların cinsel sağlık ve gelişimine yönelik hazırlanan eğitim programanın etkinliğinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Araştırma randomize kontrollü bir çalışma olarak gerçekleştirildi (NCT04635969). Araştırmanın kapsamını Zonguldak il merkezinde üç farklı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören hafif ve orta düzey zihinsel yetersizliği olan 12-18 yaş arasındki 48 çocuk (girişim = 24, kontrol = 24) ile gerçekleştirildi. Veriler "Kişisel Bilgi Formu", "Ergenlik Dönemindeki Zihin Yetersizliği Olan Çocukların Cinsel Gelişim Özellikleri Ölçeği" ve "Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Cinsel Gelişim Bilgi Değerlendirme Ölçeği" ile toplandı. Veri toplama formları eğitim öncesi, eğitim sonrası ve eğitimden bir ay sonra olmak üzere üç kez uygulandı. Eğitim sonunda ve bir ay sonra çocukların cinsel sağlık ve gelişim bilgi düzeyleri ve ebeveynlerinin çocuklarının cinsel sağlık ve gelişimine ilişkin farkındalıkları daha yüksekti (p < 0.05). Zihinsel yetersizliği olan çocuklara verilen cinsel sağlık ve gelişim eğitimi çocukların mahremiyet, özbakım, güvenlik, cinsyet farklı, ergenlik dönemi özellikleri konusunda çocukların bilgi düzeyinde önemli bir artış meydana geldi (p < 0.05). Sonuç olarak, zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitim müfredatlarına cinsel gelişim ve sağlık konularının da eklenmesi, yapılacak eğitimlerin “Tam Öğrenme Modeli” gibi kalıcı öğrenmeyi hedefleyen modellerden yararlanılması, bu çalışmaların yaygınlaştırılması ve hemşirelerin bu çalışmalarda daha etkin rol alması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adölesanlar, Zihinsel Yetersizlik, Cinsel Gelişim, Cinsel Sağlık 


Keywords: