SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Funda TAMER
 


Keywords:ANKARA İLİNDE AKNE VE ATOPİK DERMATİT ÇOCUKLUK ÇAĞINDA EN SIK GÖRÜLEN DERMATOLOJİK HASTALIKLARDIR
 
Giriş: Deri hastalıkları tüm yaştaki bireyleri etkilemekle birlikte, dermatoloji polikliniğine başvuran yaklaşık her on hastanın üçü çocuktur. Çocuklarda görülen deri hastalıklarının insidansı ve prevalansı bölgesel farklılıklar göstermektedir. Amaç: Çalışmanın amacı Ankara’da çocukluk çağında en sık görülen dermatolojik hastalıkları belirlemektir. Yöntem: Nisan 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine başvuran 18 yaş altı hastaların dosya kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya 166'sı (%50,3) kız, 164'ü (%49,7) erkek olmak üzere toplam 330 hasta dahil edildi. Çocuklarda en sık görülen hastalıklar sırasıyla akne (%13,6), atopik dermatit (%10,9), tırnak batması (%6,7) ve seboreik dermatit (%5,8) olarak saptandı. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde kızlarda en sık akne (%13,3), atopik dermatit (%10,8) ve seboreik dermatit (%7,8), erkeklerde en sık akne (%14), atopik dermatit (%11) ve tırnak batması (%8,5) görüldü. Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde atopik dermatit, infantil dönemde (%20), oyun çocukluğu/okul öncesi dönemde (%25) ve okul döneminde (%10,6) en sık görülen hastalıktı. Adolesan dönemde ise akne (%27,3) en sık görülen dermatolojik hastalıktı. Sonuç: Bu çalışmada çocukluk döneminde en sık karşılaşılan deri hastalıkları akne ve atopik dermatit olarak belirlenmiştir. Adolesanlarda (12-18 yaş) akne, daha küçük yaş gruplarında (<12 yaş) ise atopik dermatit görülme sıklığı daha fazla bulunmuştur. Akne, çocuk hastaları sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz yönde etkileyerek, hastaların yaşam kalitesini azaltır. Akne çocuklarda utangaçlık, sinirlilik, sosyal içe çekilme, depresyon ve anksiyeteye neden olabilir. Atopik dermatite ise alerjik rinit, keratokonjonktivit, astım, gıda alerjisi, uyku bozuklukları, hiperaktivite, depresyon ve anksiyete gibi birçok hastalık eşlik edebilir. Sonuç olarak çocuk olgular değerlendirilirken, dermatolojik hastalıkların psikolojik duruma ve yaşam kalitesine olan olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalıdır, eşlik edebilecek diğer hastalıklar açısından dikkatli olunmalıdır. Çocukluk çağında sık görülen deri hastalıklarının belirlenmesi, hastaların ve ailelerin tetikleyici faktörler ve önleyici tedbirler konusunda bilgilendirilmesi koruyucu eğitim programları geliştirilmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Akne, Atopik Dermatit, Çocukluk Çağı, Deri Hastalıkları