SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nihal AKINCI, Nihan UYGUR KLC, zlem ERDEDE, Erdal SARI
 


Keywords:BR ETM ARATIRMA HASTANESNDE DOUM YAPAN ADLESAN GEBELERN DEERLENDRLMES
 
Ama: Adlesan dnemde doum yapan gebelerin zelliklerini belirlemeyi amaladk. Gere ve Yntem: Retrospektif olarak SB stanbul Zeynep Kmil Kadn ve ocuk Hastalklar Eitim Aratrma Hastanesine adlesan dnemdeki 20 hafta zerinde doum yapm tm gebelerin demografik ve kinik zellikleri deerlendirilmitir. Bulgular: 2018-2021 yllar arasnda toplam 371 adolesan gebe saptand. Adlesan gebelik oran %8.5'tu. 81 erken adolesan (13-16 ya) ve 290 ge adolesan (17-19 ya) mevcuttu. Adlesan annelerin ortalama ya 17.60.5 yl saptand. Erken adlesan annelerin ya ortalamas 15.80.5 yl, ge adlesan annelerin ya ortalamas 18.20.6 yl idi. Akraba evlilii yapan adlesan anne says 102 idi. Adlesan annelerin takip oran %46t. Akraba evlilii 1.derece akraba ile olan anne saylarnn oranlar adlesan grubunda %16 saptand. 2.derece akraba evlilii yapan anne saylarnn oran adlesan grubunda %3 idi. Adlesan annelerde sigara kullanm %22 oranndayd. Adlesan annelerde l doum oran %2.4 t.Son adet tarihine gre (SAT) gestasyonel ya verileri, erken adlesan grubunda 38.7 2.5 hafta, ge adlesan grubunda ise 38.1 3.1 hafta olarak hesapland. Erken adlesan gebelerde medeni durumun bekar olmas, yabanc uyruklu olma, sigara kullanm, takipsiz gebelik oran anlaml olarak yksek; doum travmas anlaml daha az olarak grld (p<0.001). Sonu: Adolesan gebelik, birok obstetrik komplikasyon ve gebeliin kt sonular nedeniyle yksek riskli bir durumdur. Bu komplikasyonlar azaltmak iin zellikle sosyoekonomik faktrlerin belirgin olduu gelimekte olan lkelerde ve yksek riskli gebeliklerde gebe adlesan kadnlar yakndan izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: adlesan gebelik, sigara, antenatal takip