SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nevin USLU, Rabiye ERENOĞLU
 


Keywords:DOĞUM ŞEKLİNİN ANNE KONFORU VE EMZİRME ÖZ YETERLİLİĞİNE ETKİSİ
 
Doğum, doğal bir olaydır ve her kadının hayatında unutamayacağı çok özel bir deneyimdir. Bu süreçte hem annenin hem de yenidoğanın sağlığının olumsuz olarak etkilenmeden sonlanmasını etkileyen faktörlerden biri doğum şeklidir. Literatürde doğum şeklinin annelik rolüne uyum, anne-bebek etkileşimi, yenidoğan bakımı, emzirme gibi süreçlerle ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bu çalışma doğum şeklinin anne konforu ve emzirme özyeterliliği üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Analitik bir çalışma niteliğindeki bu araştırma, Türkiye’nin güneyinde bir ildeki Devlet Hastanesi’nde yapılmıştır. Araştırma öncesinde kurumdan, etik kuruldan ve annelerden yazılı ve sözlü izinler alınmıştır. Araştırmanın verileri Anne Tanıtım Formu, Doğum Sonu Konfor Ölçeği ve Emzirme Özyeterlilik Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Shapiro-Wilk, tanımlayıcı istatistikler, Ki-kare, ManWhitney U testleri kullanılmıştır. Annelerin yaş ortalamaları 25.67±5.37 yıl, %77.5’i ilköğretim mezunu, %94.2’si ev hanımı, %50.8’i kırsal bölgede yaşamaktadır. Çalışmada annelerin doğum şekline göre doğum sonu konfor düzeyleri incelendiğinde; vajinal doğum yapanların sezaryen doğum yapanlara göre fiziksel, psikospirütüel konfor ve total konfor puanlarının daha yüksek olduğu ancak aradaki farkın istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiştir ( p>0.005). Annelerin emzirme öz yeterliliğine ilişkin puanlarının da doğum şekline göre gruplar arasında farklılık göstermediği saptanmıştır (Median (%25percentil-%75percentil) vajinal: 70.0 (62.5-70.0), sezaryen: 68.0 (60.0-70.0), p=0.118). Doğum sonrasında annelerin konfor düzeyini etkileyecek çeşitli faktörlerin belirlenmesi ve girişimlerde bulunulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anne Konforu, Doğum Sonu Konfor, Emzirme Özyeterliliği