SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayegl KILILI, ahide AKBULUT
 


Keywords:DOURGANLIIN YKSEK OLDUU KIRSAL BLGEDE KADINLARIN KRTAJA YNELK DAMGALAYICI TUTUM, NAN VE DAVRANILARI
 
Ama: Bu aratrmann amac Trkiyede dourganl yksek olduu krsal bir ilde kadnlarn krtaja ynelik damgalayc tutum, inan ve davranlarn belirlemektir. Yntem: Aratrma kesitsel tiptedir. MartNisan 2022 tarihleri arasnda Trkiyede dourganln yksek olduu Dou Anadolu Blgesinde bulunan Mu li Devlet Hastanesinde yrtlmtr. Aratrmann rneklemini 499 kadn oluturmutur. Veri toplama arac Tantc Bilgi Formu ve Krtaja Ynelik Damgalayc Tutum, nan ve Davranlar leidir. Bulgular: Kadnlarn Krtaja Ynelik Damgalayc Tutum, nan ve Davranlar lei puan ortalamas 69.5, olumsuz streotipler alt boyutu 28.3, ayrmclk ve dlama alt boyutu 29.1, bulama korkusu alt boyutu 11.9 saptanmtr. Kadnlarn sosyodemografik zelliklere gre Krtaja Ynelik Damgalayc Tutum, nan ve Davranlar lei ve alt boyutlar puan ortalamalar arasnda anlaml fark saptanmtr (p<0.05). Bekar, 20-35 ya aralnda, il merkezinde yaayan, ekirdek aileye sahip, lisans ve st eitim dzeyinde, alan kadnlarda Krtaja Ynelik Damgalayc Tutum, nan ve Davranlar lei ve alt boyut puan ortalamalar anlaml derecede daha yksek saptanmtr (p<0.05). Kadnlarn ya, toplam gebelik says, toplam doum says, yaayan ocuk says, vajinal doum says ile krtaja ynelik damgalayc tutum, inan ve davranlar lei puan ortalamas arasnda negatif ynl iliki saptanmtr. Kadnlarn ilk evlilik ya ve kretaj says ile krtaja ynelik damgalayc tutum, inan ve davranlar lei puan ortalamas arasnda pozitif ynl hafif dzeyde anlaml iliki saptanmtr (p<0.05). Sonu: Dourganln yksek olduu krsal blgede kadnlarn krtaja ynelik damgalayc, olumsuz tutum, inan ve davranlarnn yksek olduu belirlenmitir. Sosyodemografik zelliklerin krtaja ynelik damgalayc tutum inan ve davranlar zerinde etkili olduu saptanmtr.

Anahtar Kelimeler: Kadn, Krtaj, Damgalama