SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Esin CERT
 


Keywords:EBEVEYNLERN DUYGU DZENLEME GLKLERNN OCUK YETTRME TUTUMLARINA ETKS
 
Ama: Bu alma, ebeveynlerin duygu dzenleme gl dzeylerinin ocuk yetitirme tutumlarna etkisini belirlemek amacyla yaplmtr. Yntem: Aratrma kesitsel tipte tanmlayc bir aratrmadr. Aratrma verileri 21.04.2022- 30.06.2022 tarihleri arasnda, Trkiyede bir il merkezindeki ilkokul ve zeri dzeyde ocua sahip 187 ebeveynin akll telefonlarna gnderilen Google form anketleri arayclyla toplanmtr. Verilerin toplanmasnda, Kiisel bilgi formu, Duygu Dzenleme Gl lei Ksa Form ve ALABAMA ocuk Yetitirme Anketi kullanlmtr. Aratrma verilerinin deerlendirilmesinde, tanmlayc istatistik testleri ile say ve yzdelik dalmlar, t testi, ANOVA varyans analizi, Tukey Post Hoc testi, Pearson Korelasyon analizi ve Lineer Regresyon analizi kullanlmtr. Bulgular: Ebeveynlerin duygu dzenleme glk dzeyi ile ALABAMA ocuk Yetitirme Anketinin dayakla cezalandrma, tutarsz disiplin ve zayf ebeveyn takibi alt boyutlar arasnda anlaml, pozitif ynde ve ok az dzeyde bir iliki olduu, ocuklarla ilgilenme alt boyutuyla ise negatif ynde ok az dzeyde anlaml bir iliki olduu saptanmtr. Ekonomik durumunu orta olarak ifade edenlerin, ocuklarla ilgilenme ve olumlu ebeveynlik puan ortalamalarnn anlaml olarak daha yksek olduu saptanmtr (p<0.05). ocukluunu bykehirde geiren ebeveynlerin ocuklaryla ilgilenme alt boyutundan anlaml olarak yksek puan ald saptanmtr (p<0.05). Sonu: Bu almann sonucunda, duygularn daha etkin bir ekilde dzenleyebilen bireylerin ocuk yetitirirken sergiledikleri davranlarn daha olumlu olacan syleyebiliriz. Anahtar Kelimeler: ebeveyn, duygu dzenleme gl, ocuk yetitirme tutumu

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Duygu Dzenleme Gl, Ebeveyn Davran