SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Yasemin DOĞAN, Mehmet Yavuz SALİHOĞLU, Ayhan BİLİR
 


Keywords:ENDOMETRİYUM VE OVER KANSERİNDE İN VİTRO BROMODEOKSİÜRİDİN İŞARETLEME İNDEKSİNİN PROGNOSTİK ETKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Endometriyum kanseri ve over kanserinde hastalığın seyrini belirlemede biyolojik belirteçlere ihtiyaç vardır. Bir timidin analoğu olan 5 bromo 2 deoksiüridin (BrdU) ile in vitro hücre çoğalma hızının ölçümünü, over kanseri ve endometriyum kanserinde standart prognostik etkenlerle karşılaştırmak ve hastalıksız sağkalımı belirlemede kullanımını araştırmayı amaçladık. Kapsam ve yöntem: İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde opere olan endometriyum kanseri tanılı 42 hasta ve over kanseri tanılı 26 hastanın tümör dokusundan örnekleme yapıldı. Taze doku örnekleri anti-BrdU monoklonal antikor ile immünhistokimyasal yöntemle boyanarak, DNA sentezleyen işaretli hücrelerin mikroskopta sayımı gerçekleştirildi. BrdU işaretleme indeksinin (BrdU-ii) tümör histolojisi ve klinik verilerle karşılaştırması yapıldı. Bulgular: Endometriyum kanseri olgularında ortanca BrdU-ii %7.125 olarak hesaplandı. Yaş, tümör histolojisi, histolojik grad, evre, miyometriyal invazyon derinliği, lenfovasküler alan tutulumu, CA-125 düzeyi ve adjuvan tedavi gereksinimi kıyaslandığında grupların BrdU-ii’lerinin farklı olmadığı bulundu. BrdU-ii sınır değeri %7.125 olarak alındığında, BrdU-ii düşük olgularda hastalıksız sağkalım 69 ay, BrdU-ii yüksek hastalarda 66 ay olarak bulundu (p=0.24) Over kanseri grubunda ortanca BrdU-ii %6.05 idi. Yaş, evre, asit varlığı, CA-125 düzeyi, neoadjuvan sistemik kemoterapi uygulanması, rezidü hastalık ve evreleme cerrahisi/sekonder debulking açısından incelendiğinde grupların BrdU-ii’lerinin farklı olmadığı bulundu. Takip süresince nüks gelişenlerde BrdU-ii %2.5 olarak bulundu, nüks saptanmayanlarda ortanca BrdU-ii %33.52 olarak hesaplandı (p=0.01). Düşük BrdU-ii saptanan over kanseri olgularında hastalıksız sağkalım 12 ay iken, BrdU-ii yüksek olgularda 34.2 ay idi (p=0.032). Sonuç: Hücre çoğalma hızını gösteren BrdU-ii’nin, over kanserinde kemoterapiden fayda görecek hasta alt gruplarının tanımlanmasında ve nüks riskinin belirlenmesinde standart prognostik etkenlerle birlikte kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Endometriyum kanseri, Over kanseri, BrdU