SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Yasemin DOAN, Mehmet Yavuz SALHOLU, Ayhan BLR
 


Keywords:ENDOMETRYUM VE OVER KANSERNDE N VTRO BROMODEOKSRDN ARETLEME NDEKSNN PROGNOSTK ETKENLERLE KARILATIRILMASI
 
Ama: Endometriyum kanseri ve over kanserinde hastaln seyrini belirlemede biyolojik belirtelere ihtiya vardr. Bir timidin analou olan 5 bromo 2 deoksiridin (BrdU) ile in vitro hcre oalma hznn lmn, over kanseri ve endometriyum kanserinde standart prognostik etkenlerle karlatrmak ve hastalksz sakalm belirlemede kullanmn aratrmay amaladk. Kapsam ve yntem: .. stanbul Tp Fakltesi Kadn Hastalklar ve Doum kliniinde opere olan endometriyum kanseri tanl 42 hasta ve over kanseri tanl 26 hastann tmr dokusundan rnekleme yapld. Taze doku rnekleri anti-BrdU monoklonal antikor ile immnhistokimyasal yntemle boyanarak, DNA sentezleyen iaretli hcrelerin mikroskopta saym gerekletirildi. BrdU iaretleme indeksinin (BrdU-ii) tmr histolojisi ve klinik verilerle karlatrmas yapld. Bulgular: Endometriyum kanseri olgularnda ortanca BrdU-ii %7.125 olarak hesapland. Ya, tmr histolojisi, histolojik grad, evre, miyometriyal invazyon derinlii, lenfovaskler alan tutulumu, CA-125 dzeyi ve adjuvan tedavi gereksinimi kyaslandnda gruplarn BrdU-iilerinin farkl olmad bulundu. BrdU-ii snr deeri %7.125 olarak alndnda, BrdU-ii dk olgularda hastalksz sakalm 69 ay, BrdU-ii yksek hastalarda 66 ay olarak bulundu (p=0.24) Over kanseri grubunda ortanca BrdU-ii %6.05 idi. Ya, evre, asit varl, CA-125 dzeyi, neoadjuvan sistemik kemoterapi uygulanmas, rezid hastalk ve evreleme cerrahisi/sekonder debulking asndan incelendiinde gruplarn BrdU-iilerinin farkl olmad bulundu. Takip sresince nks gelienlerde BrdU-ii %2.5 olarak bulundu, nks saptanmayanlarda ortanca BrdU-ii %33.52 olarak hesapland (p=0.01). Dk BrdU-ii saptanan over kanseri olgularnda hastalksz sakalm 12 ay iken, BrdU-ii yksek olgularda 34.2 ay idi (p=0.032). Sonu: Hcre oalma hzn gsteren BrdU-iinin, over kanserinde kemoterapiden fayda grecek hasta alt gruplarnn tanmlanmasnda ve nks riskinin belirlenmesinde standart prognostik etkenlerle birlikte kullanlabileceini dnmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Endometriyum kanseri, Over kanseri, BrdU