SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nesibe MEKOLU, Enes AKYZ, Rabia GVEN, zge PASN
 


Keywords:GEBELK VE EMZRME DNEMDEK KADINLARIN COVID-19 AISINA YNELK TUTUMLARI
 
Ama: Bu aratrmann amac, gebelik ve emzirme dnemindeki kadnlarn COVID-19 asna ynelik tutumlarn, a tereddt dzeylerini ve bunlar arasndaki ilikiyi belirlemektir. Yntem: Kesitsel tipteki bu aratrma, NisanHaziran 2022 tarihleri arasnda bir devlet hastanesinin Kadn Hastalklar ve Doum Polikliniine ba vuran gebe ve emzirme dnemindeki 103 kadn katlmc ile tamamlanmtr. Veriler; Tantc Bilgi Formu, COVID-19 Asna Ynelik Tutumlar lei ve Pandemilerde A Tereddt lei ile toplanmtr. Aratrma verileri uygun istatistiksel yntemlerle analiz edilmitir. Bulgular: Katlmclarn ya ortalamasnn 304.75 olduu, %39.8inin lise mezunu, %51inin gebe olduu, %74.8inin COVID-19 as olduu tespit edildi. Pandemide A Tereddt lei puan ortalamasnn 30.836.91, COVID-19 Asna Ynelik Tutum lei puan ortalamasnn ise 25.505.20 olduu belirlendi. leklerin toplam puanlar arasnda pozitif ynde anlaml iliki olduu saptand. Pandemide A Tereddt lei toplam puan ile Gven Eksiklii alt boyutu puan ortalamas bakmndan; alma durumu ve grip as olma durumlar arasnda anlaml farkllk olduu, Risk alt boyutu puan ortalamas bakmndan ise a olunan dnem arasnda anlaml farkllk olduu belirlendi. COVID-19 Asna Ynelik Tutum lei toplam puan ortalamas bakmndan sigara kullanm durumu arasnda, Olumlu Tutum alt boyutu bakmndan grip as olma durumu arasnda, Olumsuz Tutum alt boyutu bakmndan ise kronik hastalk durumu arasnda istatistiksel olarak anlaml dzeyde farkllk olduu tespit edildi (p<0.05). Sonu: Katlmclarn aya kar tereddtlerinin olmasna ramen olumlu ynde tutum sergiledikleri grlmektedir. Katlmclarn aya ynelik tereddt dzeylerinin; COVID-19 as olma dnemi, alma ve grip as olma durumlarndan etkiledii, COVID-19 asna ynelik tutum dzeylerinin ise; kronik hastalk, sigara kullanm ve grip as olma durumlarndan etkiledii belirlenmitir. Aya ynelik eitim programlarnda bu faktrlerin dikkate alnmas nerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: A Kart Hareket, COVID-19 Alar, Emzirme, Gebelik, Salk Tutumu.