SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Pınar ÇİÇEKOĞLU, Derya KAYA ŞENOL
 


Keywords:GEBELİKTE ORTOREKSİYA NEVROZA RİSKİ VE BEDEN İMAJI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
 
Araştırma gebelerde ortoreksiya nevroza riskini ve beden imajı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırma kapsamına bir ilin devlet hastanesinde kadın doğum polikliniklerinde doğum öncesi bakım alan gebeler dahil edildi. Gebelere (İlk trimesterde olan) ön test yapıldıktan sonra son testler gebeliğin son trimestrini kapsayan 30 haftadan sonra uygulandı. Gerekli etik onay ve kurum izinleri alınarak gebelerin demografik ve obstetrik özelliklerini içeren tanımlayıcı anket formu, ORTO-11 ölçeği, Yeme Tutumu Testi (YTT-40) ve Gebelerin Kendini Algılama ölçeği kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizleri için SPSS 21.0 paket programı kullanıldı, p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 27.02±5.02 idi. Gebelerin %39.4’ünün ilk gebeliği olduğu ve %34.3’ünün daha önce normal doğum yaptığı belirlendi. Gebelerin ön test ORTO-11 puan ortalaması 29.29±3.77 son test ORTO-11 puan ortalaması 26.58±4.08 olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p˂0.05), son trimestirdeki gebelerin sağlıklı beslenme takıntılarının gebeliği ilk öğrendikleri zamana göre daha yüksek olduğu belirlendi. Son trimestirdeki gebelerin YTT-40 puan ortalaması 19.64±8.66, gebeliğe ait annelik algısı alt boyut puan ortalamasının 25.30±2.97, gebeliğe ait beden algısı alt boyut puan ortalaması ise 15.39±4.00’dır. Gebeliğe ait annelik algısı alt boyutunda puan yüksek olması (max:28, min:7) annelik algısı düzeyinin yüksek olduğunu ifade ederken beden algısı alt boyutuna ait puanın yüksek olması (max:20, min:5) beden algısının olumsuz olduğunu göstermektedir. Sonuç ve öneriler: Araştırma verilerine dayanarak son trimestirdeki gebelerin yeme bozukluğu patolojisi olmadığı fakat sağlıklı beslenme takıntılarının olduğu ve bedenindeki değişimlere ilişkin olumsuz bir algıya sahip olduğu söylenilebilir. Gebelik süreci kadının ebe ve hemşireler tarafından desteklenmesi (eğitim, psikososyal destek vb.) önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Beden Algısı, Gebelik, Ortoreksiya Nevroza, Yeme Tutum