SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Harika ÇETİNKOL PETEK, Kerime DERYA BEYDAĞ
 


Keywords:HEMŞİRELERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ EVLİLİKTE KADINA YÖNELİK FİZİKSEL ŞİDDETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
 
Bu çalışma, hemşirelerin toplumsal cinsiyet algısının evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin görüşlerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın evrenini, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinde 1 Temmuz- 1 Ekim 2018 tarihleri arasında çalışan 156 hemşire oluşturmuş; örneklem seçilmeden evrenin tamamına ulaşılmak istenmiş, ancak izinli/raporlu ve çalışmaya katılmak istemeyen hemşireler olması nedeniyle 136 hemşire ile çalışma tamamlanmıştır. Araştırmada veriler, tanımlayıcı veri formu, Altınova ve Duyan (2013) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği (TCAÖ) ve Ercan (2009) tarafından geliştirilmiş olan Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet Ölçeği (EKYFŞÖ) ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, sayı-yüzdelik hesaplamaları, Kruskal-Wallis, Man-Whitney U test, Independent t testi ve Anova testleri kullanılmıştır. Çalışmaya katılan hemşirelerin, %52,2’si şimdiye kadar toplumsal cinsiyet ile ilgili bir eğitim almadığını, %39’u kadına yönelik şiddet ile ilgili eğitim almadığını ifade etmiş; %27,2’si fiziksel şiddete uğradığını belirtmiştir. Hemşirelerin TCAÖ puan ortalaması 97,40±14,64 ve EKYFŞÖ puan ortalaması 35,78±7,80 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin yaş grubu, cinsiyeti, medeni durumu, kardeş sayısı ve toplumsal cinsiyet ilgili eğitim alma durumu ile TCAÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Çalışmaya katılan hemşirelerin cinsiyetleri, meslekte çalışma yılı ve fiziksel şiddete uğrama durumu ile EKYFŞÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Hemşirelerin TCAÖ ve EKYFŞÖ puan ortalaması arasında negatif yönde zayıf ilişki saptanmıştır (p<0,01). Hemşirelerin gerek eğitimleri sırasında, gerekse hizmet içi eğitimlerde toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet konularına ağırlık verilerek yapılan bilinçlendirilme faaliyetlerinin toplumsal cinsiyet algısı ve kadına yönelik şiddeti önleme çalışmalarının önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Algısı, Kadına Yönelik Şiddet, Evlilikte Şiddet, Hemşire