SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Derya KAYA ŞENOL
 


Keywords:HUMAN PAPİLLOMA VIRÜSÜN (HPV) NE KADAR FARKINDAYIM
 
Amaç: Dünyada kadın kanserleri arasında 3. sırada yer alan serviks kanseri; özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kadınlarda en sık görülen ve prognozu kötü seyreden kanserlerden biridir. Bu çalışma kadınların rahim ağzı kanseri ve HPV aşısı hakkında bilgi, tutum ve görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Araştırma Ekim -Aralık 2018 tarihleri arasında Çankırı Devlet Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine jinekolojik nedenlerle başvuran, daha önce kanser tanısı almayan ve araştırmayı kabul eden 186 kadınla yürütüldü. Veri toplama formu; kadının demografik, obstetrik, jinekolojik öyküleri ile rahim ağzı kanseri ve HPV aşısına yönelik bilgi ve tutumlarını belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan kadınların %41,4’ünün 35-50 yaş aralığında olduğu, %52,2’sinin ilköğretim mezunu, %96,8’inin sosyal güvencesinin olduğu ve %74,7’sinin ev hanımı olduğu belirlendi. Kadınların %48,9’u rahim ağzı kanseri hakkında bilgi sahibi olduğu ve rahim ağzı kanserinden korunmada en yüksek oranda (%36,6) bilinen yöntemin düzenli vaginal muayene/pap-smear testi olduğu saptandı. Kadınların %16,1’i Human papilloma virüsünü (HPV) duyduklarını ifade ettiler. Human papilloma virüsünü (HPV) duyduklarını ifade eden kadınları %80’i (24 kadın) HPV’nin rahim ağzı kanserine neden olduğunu bilmekteydi. Kadınları tamamına yakını (%93,0) kızlarına HPV aşısı yaptırmayı kabul etmediğini belirtti. Çalışmada sonuçlarına göre kadınların eğitim seviyesi arttıkça rahim ağzı kanseri, korunma yolları, erken tanı sağlayan testleri bilme oranlarının arttığı, tarama için örnek aldırma davranışlarının ilköğretim mezunu ve 35 yaş üstü kadınlarda daha yüksek olduğu (p<0.05). Sonuç: Kadınların kanserden korunma ve HPV aşısı konusunda farkındalığının artması ile davranış değişikliği oluşması için eğitimler planlanmalı ve kadınların yaş ve eğitim durumları göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Human Papilloma Virüs (HPV), HPV Aşısı, Rahim Ağzı Kanseri, Farkındalık