SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Eylem TOKER, Mine AKBEN, Fatma ASİLKAN
 


Keywords:İL MERKEZİNDE İLK KEZ AÇILAN GEBE OKULUNDA EĞİTİM ALAN GEBELERİN DOĞUM ÖNCESİ HAZIRLIK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Giriş: Gebelik ve doğum olayı kadın hayatında doğal bir süreç olarak kabul edilmekle birlikte yoğun kaygı, korku, belirsizlik gibi duygulanım durumlarının yaşandığı bir dönemdir., Bu nedenle kadına, doğum öncesi dönemde verilecek eğitimlerin doğum korkularının azaltılması, doğal doğum oranlarının artırılmasında etkili olduğu bilinmektedir Bu çalışmanın amacı gebe okulunda eğitim alan gebelerin doğum öncesi hazırlık eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Bir kamu hastanesi kadın doğum bölümünde bulunan gebe sınıfına başvuran gebeler oluşturmuştur. Örneklemini ise Ağustos 2018-Kasım 2018 tarihleri arasında aynı hastanenin gebe okulundan eğitim alan 135 gebe oluşturmuştur Veriler gebe okulu programındaki gün ve saatlerde, araştırmacı tarafından literatürden yararlanılarak oluşturulan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t testi, Ki-Kare analiz testi kullanılmıştır. Araştırma için “Bilimsel Yayın Etik Kurulu ve kurum izni alınmıştır. Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 26.56±5.86 olup, %31,9 lise mezunu, %79,3’ü çalışmamaktadır. Gebelerin %66,7’si bir önceki doğumlarını normal doğum olarak yapmıştır. Gebe okuluna katılanların %51,9’u ebe önerisi ile eğitime katıldıklarını belirtmişlerdir. Eğitim öncesi, gebelerin %57,8’inin eğitimden beklentisinin “iyi eğitim almak” olup, bu eğitimi %47,4’ü ebe ve hemşireden, %48,9’u doktordan almak istediğini belirtmiştir. Gebe okulunu bitiren gebelerin %98,5’i eğitimden memnun kalmıştır. Gebelerin %38,5’i doğuma ilişkin endişe sebeplerinin en fazla doğum korkusu olduğunu, %51,9’u doğumhane ortamının korkutucu bulduğunu, %87,4’ü ise doğumda eşten sosyal destek alma arzusunda olduğunu belirtmiştir. Gebe sınıfına katılan bu gebelerin %57,8’i sezaryen ile doğum yapmıştır. Yapılan Ki-Kare analizinde önceki doğum şekli ile şimdiki doğum şekli arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p=0.000). Ki-Kare analizlerinde istatistiki olarak anlamlı çıkmasa da gebe eğitiminin sezaryen yöntemi ile doğum yapma isteğini azalttığı saptanmıştır (p=0.070). Sonuç: Araştırmada gebe okullarının normal doğum yapmada etkili olduğu kadar sezaryen ile doğuma yönelişi azaltma açısından tek başına etkili olamadığı saptanmıştır. Bu süreçte sezaryen kararında etkili olan diğer faktörlerin de göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Gebe Okulu, Eğitim