SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hüsniye Merve KARAAĞAÇ, Demet BİÇKİ, Eser AĞAR
 


Keywords:KONNEKTİF DOKU MASAJI VE MİYOFASYAL GEVŞETME TEKNİĞİNİN PRİMER DİSMENORE ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Giriş: Dismenore, ağrılı menstruasyon demektir ve kadınlarda sık görülen jinekolojik hastalıklardan biridir. Dismenore kadınlarda fizyolojik, psikolojik, kültürel ve sosyal gibi farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Kadının yaşam kalitesini ve performansını olumsuz etkileyerek, çalışan kadınlarda iş günü kaybına ve okuyan kadınlarda devamsızlığa neden olmaktadır. Primer dismenore, altta yatan pelvik bir patoloji olmaksızın, menstruasyonla birlikte ya da menstruasyondan hemen önce başlayıp, 12-72 saat devam eden, alt karında kramp şeklinde seyreden ağrılı durum olarak adlandırılmaktadır. Amaç: İki farklı manipulatif yöntem olan Konnektif Doku Masajı ve Miyofasyal Gevşetme Tekniği’nin Primer Dismenoreli genç yetişkin kadınlarda menstrual ağrı ve yaşam kalitesi üzerine akut etkilerini araştırmak ve iki tekniği birbirine üstünlük yönünden karşılaştırmaktır. Materyal ve Metot: 18-25 yaş arası, Primer Dismenore tanılı ve Visual Analog Skala (VAS)’a göre 4 üzeri menstrual ağrısı olan genç yetişkin bireyler çalışmaya dahil edilmiştir. İlk değerlendirme menstrual siklusun en ağrılı gününde yapılmıştır. Menstrual ağrı VAS, ağrı eşiği algometre cihazı ve yaşam kalitesi SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Randomize olarak iki gruba ayrılan katılımcılar 1. menstrual sikluslarında değerlendirildikten sonra Grup 1’de olanlara toplam 10 seans Konnektif Doku Masajı Grup 2’de olanlara ise 2. menstrual siklusun en ağrılı gününde tek seans Miyofasyal Gevşetme Tekniği uygulanmıştır. Uygulama sonrası bütün katılımcılar 2. menstrual sikluslarının en ağrılı gününde değerlendirilmiştir. Sonuç: Çalışmanın sonuçları analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Primer Dismenore, Konnektif Doku Masajı, Miyofasyal Gevşetme, Menstrual Ağrı