SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hamide Nur ÇEVİK ÖZDEMİR, Ceylan SARITAŞ
 


Keywords:PEDİATRİK HASTALARDA KULLANILAN TERAPÖTİK OYUN UYGULAMALARININ İNCELENMESİ:SİSTEMATİK DERLEME
 
Amaç: Terapötik oyun çocuk sağlığında kullanılan nonfarmakolojik uygulamalar arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, pediatrik hasta gruplarında kullanılan terapötik oyun uygulamaları incelenerek, geleceğe ışık tutması amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Sistematik inceleme yöntemiyle yapılan bu çalışmada, YÖK Ulusal Tez Merkezi, TR Dizin, Türk Medline elektronik veri tabanları üzerinden 2000-2019 yılları arası taramalar yapılmıştır. Taramada “terapötik oyun, hasta çocuk, pediatri” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Tanımlayıcılar değerlendirilerek pediatrik hasta grubunda terapötik oyun uygulamalarının yer aldığı on çalışma tespit edilmiştir. Çalışmaların özetleri araştırmacılar tarafından okunup, PRISMA-P 2015 kılavuzu ile değerlendirilmiştir. Çalışmaların sunulduğu özet tablosunda “yazar, örneklem grubu ve sayısı, çalışmanın türü, çalışmada kullanılan veri toplama araçları ve çalışma sonuçlarına” yer verilmiştir. Bulgular: Ulusal alanda yapılan literatür taraması sonucunda, toplam 85 çalışmaya ulaşılmış, kriterlere uyan beş çalışma derlemeye dahil edilmiştir. Araştırmaların tamamı deneysel randomize kontrollü çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışmalarda terapötik oyun materyalleri olarak; oyuncak bebek, Chemo Duck, video gösterimi, eğitim kitapçığı, tıbbi araçlar ve boyama kitabı kullanılmıştır. Ayrıca çalışmalarda terapötik oyuncaklar ile dramatizasyon tekniğiyle çocuklara işlemlerin anlatıldığı belirtilmiştir. Genellikle terapötik oyunun cerrahi işlemler ve periferik damar yolu açma girişimlerinde tercih edildiği tespit edilmiştir. İşlem öncesinde uygulanan terapötik oyun etkinliklerinin, deney grubundaki çocukların korku ve kaygı düzeylerini azalttığı saptanmıştır. Sonuç: Pediatrik hastalara uygulanan terapötik oyun yöntemleri ve terapötik oyun eğitimlerinin işlemlere bağlı hastalarda oluşan kaygı ve anksiyeteyi azaltmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Terapötik oyun uygulamalarının pediatrik hastaların bakım ve tedavisindeki etkinliğini daha iyi belirlemek ve kanıt temelli bilgiye ulaşmak için daha fazla araştırmaya gereksinim olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Terapötik Oyun, Hasta Çocuk, Pediatri