SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

And YAVUZ
 


Keywords:PERİNATOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN MATERNAL RİSK VEYA FETAL RİSKE SAHİP GEBELERİN ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Perinatoloji kliniğine başvuran gebelerin risk durumuna göre anksiyete derecelerinde değişiklik olup olmadığının belirlenmesi. Yöntem: Bu amaçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Perinatoloji Kliniğine başvuran 12-30 haftalık gebeliğe sahip kadınlar; anneye bağlı (gestasyonel diyabet, plasenta prevya vb) veya fetüse bağlı (intrauterin gelişme geriliği, ikiz ikiz transfüzyon sendromu, olihohidroamnios vb) riskli olan gebeler olarak iki grupta toplam 40 gebe çalışmaya dahil edilmiştir. Doğum zamanı belirlenen, ex fetüsü olan, düşük tehlikesi olan, doğumhanede yatan ve konjenital anomaliye sahip fetüsü olan gebeler kapsam dışında bırakılmıştır. Gebelerdeki anksiyete düzeyi Hamilton Anksiyete Ölçeği ile skorlanarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu ölçekte anksiyete seviyesi 0-4 arasında değer vermektedir. Test sonucunda gebeler 0: anksiyete yok, 1 hafif, 2: orta, 3: şiddetli, 4: çok şiddetli anksiyete olarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bulgular: Her iki grupta semptomatik anksiyete saptanmıştır. Maternal riske sahip gebelerde anksiyete düzeyi orta (2. Seviye: zaman zaman ortaya çıkar, hastanın bunlarla başa çıkması önemli çabaları gerektirir) olarak saptanırken, fetal riske sahip olan gebelerde anksiyete düzeyi şiddetli (3. Seviye: sürekli, hastanın yaşamına egemen) olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Riskli gebeliklerde anne adayları anksiyeteli bir hamilelik süreci geçirmektedir. Bu anksiyete bebeği ile ilgili riske sahip olan kadınlarda daha şiddetli olmaktadır. Bu nedenle perinatoloji poliklinik takibindeki gebeleri (özellikle fetal riske sahip olanlar) mutlaka psikolog tarafından değerlendirilmek üzere konsültasyon istenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hamilton Anksiyete Ölçeği, Anksiyete, Perinatoloji, Riskli Gebelikler