SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Özlem Banu TULMAÇ, Vedat ŞİMŞEK
 


Keywords:POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARIN AMBULATUVAR KAN BASINCI VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç:Polikistik over sendromunda (PKOS) kardiovasküler hastalık riski artar. Çalışmamızda PKOS hastalarının, ayaktan kan basıncı monitorizasyonu (ABPM) sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Haziran 2017 tarihinden önce jinekoloji polikliniğine başvuran hastalar içinde PKOS tanısı alanlar içinde hipertansiyonun tespiti için ABPM yapılanlar, hastane bilgi işlem yönetim sisteminden geriye yönelik taranarak tespit edildi. Çalışmaya dahil edilen toplam 77 hastanın demografik verileri ve ABPM parametreleri değerlendirildi. Olguların gündüz, gece ve 24 saat ortalama sistolik ve diastolik kan basınçları ile gece gündüz sistolik değişim oranı (dipping) incelendi.Bulgular: Olguların ortanca yaşı 21,0(17,0-38,0), ortanca beden kitle indeksi 24,1(17,0-43,2) kg/m2idi. Gündüz ortalama sistolik ve diastolik kan basınçları 115,7±8,7mmHg, 70,3±6,8 mmHg, gece ortalama sistolik ve diastolik kan basınçları 106,2±9,6 mmHg, 59,7±7,5 mmHg, 24 saat ortalama sistolik ve diastolik kan basınçları 112,7±8,6 mmHg, 66,9±6,5 mmHg tespit edildi. Tüm olguların, gündüz, gece ve 24 saat ortalama kan basınçları normal sınırlarda saptandı. Olguların 29’unda (%37,7), istenen kan basıncı düşüşü izlenmedi. (non-dipper olgular) Sonuç: Ambulatuvar kan basıncı takibi PKOS’lu kadınlarda kan basınçlarının normal sınırlarda olduğunu gösterdi. Ek olarak, non-dipper birey oranı oldukça yüksek oranda gözlendi. Kardiyovasküler mortalite ve morbidite için önemli risk faktörü olan gece kan basıncının düşmemesi, uzun vadede kardiometabolik hastalık ihtimalini artırır. Bulgularımız kardiovasküler morbidite açısından riskli hasta popülasyonunu belirlemek ve önlem almak için bize yol gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Polikitik Over Sendromu, Ambulatuvar Kan Basıncı Monitorizasyonu, Nondipping