SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Seda ÇİÇEK, Kerime Derya BEYDAĞ
 


Keywords:POSTPARTUM DÖNEM MEME KANSERİ TANISI ALAN KADINLARIN YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı postpartum dönem meme kanseri tanısı alan kadınların yaşadığı güçlüklerin açıklanmasıdır. Yöntem: Araştırma niteliksel tanımlayıcı bir araştırma olup, İstanbul ili Anadolu yakasındaki bulunan kanserin bütüncül tedavi (ameliyat-kemoterapi-radyasyon onkolojisi) olanağı sunulan özel bir hastanede yapılmıştır. Araştırma 01.01.2017-01.12.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Postpartum meme kanseri tanısı alan 10 kadın araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu ve Görüşme Formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Demografik bilgilere ilişkin bulgular SPSS istatistik programı ile frekans analizi yapılarak sunulmuştur. Görüşme formuna ilişkin bulgular ise nitel analiz yöntemiyle açıklanmıştır. Bulgular: Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı incelendiğinde; yaş ortalamasının 37,1±4,63 olduğu görülmektedir. Katılımcıların 2’sinin daha önce bir işte çalıştığı ancak şu an çalışmadığı görülürken, 8’i şu an bir işte çalışmaktadır. Katılımcıların 3’ü lise mezunu iken, 7’si üniversite ve üzeri mezunudur. Katılımcıların 2’si 5 yıldan az süredir evliyken, 4’ü 6-10 yıldır, geri kalan 4’ü ise 11 yıldan uzun süredir evlidir. Katılımcıların 1’i doğum yapalı 6 aydan az süre geçmişken, 2’si doğum yapalı 7-12 ay, 6’sı doğum yapalı 19 aydan uzun ve diğer 1’i doğum yapalı 13-18 ay süre geçmiştir. Katılımcıların 5’i 21-25 yaş arasında evlenmişken, 4’ü 26-30 yaş arasında, 1’ ise 31 yaşından sonra evlenmiştir. Katılımcıların 4’ünün 1 çocuğu, 2’sinin ise 3 veya daha fazla çocuğu ve diğer 4’ünün ise 2 çocuğu vardır. Katılımcıların 4’ünündeki meme kanseri doğumdan 6 aydan az süre sonra anlaşılırken, 3’ünde 7-12 ay sonra,1’inde 13-18 ay sonra, 2’sinde ise 19 aydan sonra anlaşılmıştır. Katılımcıların 3’nün ailesinde meme kanseri tanısı alan biri varken, 7’sinin ailesinde meme kanseri tanısı alan biri yoktur. Katılımcıların 6’sının meme kanseri hakkında daha önceden bilgisi olduğu görülürken, katılımcıların 4’ü her ay kendi kendine meme muayenesi yaptığını belirtmiştir. Katılımcıların tamamının tekrar bir gebelik istemediklerini belirtmiştir.Araştırma sonuçlarına göre postpartum dönem meme kanseri tanısı alan kadınlar bu süreçte en fazla kemoterapi nedeniyle zorluk yaşamaktadır. Bunun yanında çocukları hakkında yaşadıkları endişeler, ölüm korkusu, eşlerinden yeterli desteği görememek, ekonomik yük altında kalmakta yaşanan önemli güçlüklerdir.

Anahtar Kelimeler: Adaptasyon, Güçlük, Postpartum Meme Kanseri