SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Eda AKTAŞ
 


Keywords:PRETERM BEBEKLERE VERİLEN ANNE SÜTÜ/FORMÜL SÜT ISININ BEBEKLERİN YAŞAM BULGULARI ÜZERİNE ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME
 
Giriş ve Amaç: Oldukça hassas ve kırılgan olan preterm bebeklerin yaşam bulguları süt ısısından etkilenebilmektedir. Preterm bebeklere verilen sütün uygun ısıda olması yaşam bulgularının stabil olmasını, gastrointestinal sistem fonksiyonlarının gelişmesini, büyüme sürecinin hızlanmasını dolayısı ile bebeklerin hastanede kalış süresinin kısalmasını sağlamaktadır. Araştırma, Dünya’da ve ülkemizde preterm bebeklere verilen anne sütü/formül süt ısısının bebeklerin yaşam bulguları üzerindeki etkisini değerlendiren çalışmaların incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. YÖNTEM: 1960-2018 yılları arasında gerçekleştirilen, preterm bebeklere verilen farklı ısılardaki sütün bebeklerin yaşam bulguları üzerindeki etkisini değerlendiren çalışmalar Pubmed, Science Direct ve YÖK tezleri veri tabanlarında “breast milk temperature, formula temperature, vital signs, body temperature, preterm infants” anahtar kelimeleri ile taranmıştır. Araştırmanın evrenini 110 çalışma oluşturmuştur. Elde edilen çalışmalar dahil etme (araştırma makalesi ve tam metnine erişilebilen) ve hariç tutma (düplikasyon makaleler ve tanımlanamayan makaleler) kriterleri ile Prizma kontrol listesine uygun bulunuşluk açısından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda 5 çalışma araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. BULGULAR: İncelenen çalışmaların üçünde süt ısısının bebeklerin yaşam bulgularından yalnızca vücut ısısı üzerine etkisi değerlendirilirken, iki tanesinde vücut ısısı, kalp tepe atımı, oksijen saturasyonu ve solunum sayısı üzerine olan etkisi değerlendirilmiştir. Dört çalışmada farklı ısılardaki sütün bebeklerin vücut ısısında değişim yarattığı saptanırken bir çalışmada ise fark saptanmamıştır. Vücut ısısı dışında diğer yaşam bulgularının da değerlendirildiği bir çalışmada farklı ısılardaki sütün solunum sayısı dışında tüm yaşam bulgularını etkilediği görülürken diğer çalışmada anlamlı fark saptanmamıştır. Taştırma ve Sonuç: İncelenen çalışmalar sonucunda, pek çok çevresel uyarandan etkilenebilen preterm bebeklerin anne sütü/formül sütün veriliş ısısından da etkilendikleri, 37 ˚C’deki sütün bebeklerin yaşam bulgularını olumlu yönde etkilendiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Süt Isısı, Preterm Bebek, Yaşam Bulguları