SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Caner ÇAKIR
 


Keywords:SERÖZ OVARİAN KARSINOMA NEDENIYLE SITOREDÜKTIF CERRAHI VE KEMOTERAPI ALMIŞ VE BEYIN REKÜRRENSI GELIŞMIŞ 8 HASTANIN KLINIKOPATOLOJIK ÖZELIKLERI: TEK MERKEZ ANALIZI
 
Amaç: Epitelyal over kanserleri kadın genital kanserleri arasında en ölümcül olan kanserlerdir. Seröz Karsinom histolojisi en sık görülmektedir. Bu histoloji sıklıkla yüksek grade şeklinde bulunmaktadır. Standartlaşmış tedavisi sitoredüksiyon ve kemoterapidir ama bazı hastalarda ise operasyonda sitoredüksiyon uygulanamadığı için neoadjuvan kemoterapi sonrası hastalar interval cerrahi için değerlendirilrler. Hastalık çoğunlukla ileri evrede yakalanır ve ilk 2 yılda nüks sıklıkla gelişir. Bu nüksler arasında olan beyin rekürrensi çok az sıklıkla izlenmektedir. Bu çalışmada seröz over kanseri nedeniyle opere edilen hastalarda gelişen beyin rekürrensi olanların klinikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Bu çalışmada, Ocak 1993 ve Aralık 2018 tarihleri arasında Jinekolojik Onkoloji Kliniği’nde tedavisi ve takibi yapılan 701 seröz over kanseri olan hastadan 8 hasta (%1.1) degerlendirmeye alındı. Bulgular:Hastaların tanı anındaki ortalama yaşı 51’di (aralık 32-70). Hastaların tümünde high grade seröz karsinom histolojisi görüldü. 2 hastada Evre III B iken diğerleri Evre III C iken tanı aldılar. Tüm hastalara standart taxan-platin kemoterapisi verildi. Hastaların takibi ilk iki yıl 3 ayda bir olacak şekilde yapıldı. Beyin recurrensi tanısı tedavi bitiminden ortalama 21 ay sonra konuldu (aralık 4-43). Hastaların tamamında tanı semptomatik bulgular ve görüntüleme metodları ile konuldu. 4 hastaya radyotepi ve kemoterapi verilirken 2 hastaya sadece kemoterapi verildi. 2 hasta ise tedavi almayı kabul etmedi. 1 hastaya sadece cerrahi olarak eksizyon uygulandı. Hastaların ortlama takip süresi 41 aydı (aralık 17-88). Takip süresince 1 hasta hastalıktan ex oldu. Sonuç: Epitelyal over kanserleri (EOK) kadın genital sisteminin en ölümcül kanserleri arasında birinci sıradadır . Tanı anında ileri evre hastalık olması prognoz açısından kötü olarak değerlendirilmektedir. Primer sitoredüksiyon ve kemoterapi standart yaklaşım olmakla birlikte bu hastalıkda nüks sıklıkla karşılanmaktadır. Nüks tedavi başarı düşük olmakla birlikte nüks olan vücut bölgesine göre yaklaşım uygundur. Bu nadir hasta grubunda çok merkezli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Seröz, Overian, Karsinom