SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Suzan DAL, Selin BAİKOĞLU
 


Keywords:SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN KADIN ÖĞRENCİLERİN WELLNESS DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı spor bilimleri fakültesinde okuyan kadın öğrencilerin wellness düzeylerinin araştırmaktır. Çalışma evrenini İstanbul’ da bir devlet üniversitesinde okuyan kadın öğrenciler oluşturmaktadır. Yöntem: Çalışmada veri toplamak için anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan wellness ölçeği Corbin ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Türkçe uyarlamasını Odabaş yapmıştır. Ölçek dörtlü likert tipi olup 5 alt boyutu (fiziksel, duygusal, zihinsel, ruhsal, sosyal wellness ) vardır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde; t-testi, anova, ve frekans analizi kullanılmıştır. Bulgular. Araştırmaya toplam 102 kadın öğrenci katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 20,2’dir. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre entelektüel wellness X=3,12 (±69), fiziksel wellness X=3,32 (±75), sosyal wellness X=3,24 (±71), ruhani wellness X=3,05 (±69), duygusal wellness X=2,94 (±72), ve toplam wellness düzeylerinin X= 3,12 (±58) olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin düzenli spor yapma durumlarına göre ve bölüm değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklara ulaşılmamıştır. Sınıf değişkeni açısından baktığımızda ise ruhani, duygusal ve toplam wellness düzeylerinde istatistiksel açıdan farklılıklar bulunmuştur. 3. Sınıf öğrencilerinin ruhani wellness boyutlarının 1,2 ve dördüncü sınıf öğrencilerinden daha yüksek olduğuna ulaşılmıştır. 3. Sınıf öğrencilerinin duygusal wellness ve toplam wellness puanlarının 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinin puanlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç: Çalışmada spor bilimleri fakültesinde okuyan kadın öğrencilerin en yüksek wellness düzeylerinin fiziksel wellness olduğu en düşük wellness düzeylerinin ise duygusal wellness olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin düzenli spor yapma durumlarına göre ve bölüm değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklara ulaşılmazken sınıf değişkeni açısından wellness alt boyutlarında ve toplam wellness puanlarında farklılıklar olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Spor, Wellness