SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ebru GÖZÜYEŞİL, Ayşe İNEL MANAV, Saliha BOZDOĞAN YEŞİLOT, Mete SUCU
 


Keywords:TÜRK KADINLARINDA PERİNATAL KAYIP SONRASI YAS VE RUMİNATİF DÜŞÜNCE BİÇİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; 1 YILLIK KOHORT ÇALIŞMA
 
Giriş: Perinatal kayıp sonrası kadınların izlem çalışmalarında yas düzeylerinin erken dönemde yüksek olduğu ve zamanla iyileşmenin değişik düzeylerde görüldüğü bilinmektedir. Bu kadınlarda ruminasyon düzeylerine yönelik çalışmalar yetersizdir. Amaç: Bu çalışmada perinatal kayıp yaşayan kadınların yas düzeyleri ve ruminatif düşünce biçimlerinin zamana göre değişiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırma bir yıllık prospektif gözlemsel çalışma gebelik kaybı yaşayan 70 kadın ile yürütülmüş, Veriler gebelik kaybından 48 saat sonra (T0), 3. ayda (T1), 6. ayda (T2) ve bir yıl sonrasında (T3) Kişisel Bilgi Formu, Perinatal Yas Ölçeği (PGS) ve Ruminatif Düşünme Biçimi Ölçeği (RTSS) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, ortanca, minimum ve maksimum ) yanı sıra ölçümler arası ilişkilerin incelenmesinde Kruskal wallis test, Mann Whitney U test, One-Way Anova test, t test ve Spearman korelasyonu kullanılmıştır. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular; T0’da PGS ortanca değeri ve RTSS puan ortalaması 96 ve 91.26 olarak en yüksek skorda saptanmıştır. PGS toplam puanlarına ait ortanca değerleri ile RTSS puan ortalamaları zamana göre farklılık göstermektedir (p<0.001, p=0.001). T0, T1 ve T2’de RTSS toplam puanı ile PGS toplam puanı arasında pozitif yönlü orta düzey anlamlı bir ilişki vardır. T3’de ise pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Sağlık bakım ortamlarında gebelik kaybı yaşayan kadın sağlığının geliştirilmesi açısından, bu kadınlarda yas ve ruminasyonun taranması ve varlığı durumunda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: Perinatal Yaş, Ruminasyon, Düşük, Ölü Doğum, Kadın