SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Glden AYNACI
 


Keywords:NVERSTE RENCLERNDE, GOLOMBOK RUST CNSEL DOYUM LE LE TOPLUMSAL CNSYET ALGILARI ARASINDAK LKNN DEERLENDRLMES
 
nsanlarn tm davranlarnn nedenleri bilinli yada bilinsiz, olarak insan ihtiyalardr. nsann salkl ve mutlu olabilmesi, ihtiyalarn doyuma ulatrlmas ile mmkndr. Toplumsal cinsiyet alannda eitsizlikler, toplumun en gen bireylerinden balayarak, tm toplumu etkiler. Aratrmamzn amac, niversite rencilerinde, cinsel doyum lei ile toplumsal cinsiyete yaklam etkileyen parametreler arasndaki ilikilerin incelenmesidir. Aratrmaya Trakya niversitesi Salk Hizmetleri Meslek Yksekokulunda renim gren 120 erkek ve 120 kadn olmak zere toplamda 240 renci katlmtr. Aratrmaya katlan katlmclara demografik sorulardan oluan Sosyo-Demografik Bilgi Formu ve Golombok Rust Cinsel Doyum lei (GRCD) verilmitir. Aratrmaya dahil edilen bireylerin memleket dalmna gre lek puanlar arasnda istatistiksel olarak anlaml fark vard (p<0,05). Eitimi salk lisesi mezunu olan katlmclarn lekten aldklar puanlar, salk lisesi mezunu katlmclarn puanlarndan daha yksekti. Katlmclarn part-time alma durumlarna gre; GRCD lei alt boyutu olan cinsel bamllk puanlar arasnda istatistiksel olarak anlaml fark bulundu. almayanlarn puanlar, alanlarn puanlarndan daha yksekti ve puan fark istatistiksel olarak anlaml dzeydeydi (p<0,05). Aratrma kapsamna alnan bireylerin cinsiyet durumlarna gre lek puanlar arasnda istatistiksel olarak anlaml fark vard. Erkek katlmclarn puanlar, kz katlmclardan daha yksekti ve aralarndaki puan fark istatistiksel olarak anlaml dzeydeydi (p<0,05). Katlmclarn, snf dzeyleri ve GRCD puanlar arasnda istatistiksel olarak anlaml bir korelasyon yoktu (p>0,05). Katlmclarn cinsel doyumlar arttka, toplumsal cinsiyet konusunda daha lml olma eilimi izlendi. Aratrmaya katlan kzlarn, toplumsal cinsiyete yaklam, tek bana Cinsel Doyum lei puanlar artyla istatistiksel olarak anlaml dzeyde ykselmekteydi (p<0,05). Erkek Katlmclarn cinsel doyum leinden aldklar puanlarn, toplumsal cinsiyete yaklamlar asndan anlaml olarak deimekteydi ve cinsel doyum puanlarnn, toplumsal cinsiyete pozitif yaklamla %29,8ini aklayabildii grld (p<0,05). Sonu olarak cinsel uyumu iyi olan bireylerin, toplumsal cinsiyet alannda eitlik taraftar olduu izlendi.

Anahtar Kelimeler: Cinsel Salk, Cinsel Doyum, Cinsel Doyum lei, Toplumsal Cinsiyet