SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayşe ÇAL, İlknur AYDIN AVCİ
 


Keywords:ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET TUTUMLARI İLE YAŞAM DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet tutumları ile yaşam değerlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan çalışma, Karadeniz bölgesindeki bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim görmekte olan Ebelik ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerinde Nisan- Mayıs 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Evren çalışmanın yapıldığı tarihlerde eğitim öğretime devam eden ebelik bölümünde 384, hemşirelik bölümünde 534 öğrenci olmak üzere toplam 913 öğrencidir. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş olup 801 gönüllü öğrenciye ulaşılmıştır. Veriler tanıtıcı bilgi formu, “Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği”, “Yaşam Değerleri Ölçeği” ve “Toplumsal Cinsiyet Rol Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, SPSS 21 programı kullanılarak tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada katılan öğrencilerin %60.5’i hemşirelik, %39.5’i ebelik bölümünde öğrenim görmekte, yaş ortalaması 20.71±2.25, %87.8’i kadındır. Öğrencilerin %33.8’i sözel, %21.6’sı psikolojik, %14.5’i fiziksel, %6.2’si ekonomik ve %2.1’i cinsel şiddet olmak üzere %44.8’i daha önce şiddete maruz kalmıştır. Öğrencilerin yaşam değerlerini çok önemsedikleri (62.72±6.69) ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutuma sahip olduğu (106.33±13.80) bulunmuştur. Öğrencilerin aile içi şiddete yönelik olumlu tutumlarının orta düzeyin altında olduğu 22.39±7.63 saptanmıştır. Çalışmada öğrencilerin yaşam değerlerinin, toplumsal cinsiyet rolleri ve aile içi şiddete yönelik tutumları arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuç: Toplumla birebir iletişim içinde olan ebe ve hemşireler, bireysel yaşam değerlerini kullanarak cinsiyet eşitliği temelinde bakım ve hizmet vermeleri, aile içi şiddete karşı duyarlı olmaları sağlanmalıdır. Bu bakış açısı öğrencilerinin mezuniyet öncesi eğitim programları ile desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Aile İçi Şiddet, Yaşam Değerleri, Hemşirelik