SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Kübra ÇELEĞEN
 


Keywords:DOĞUMSAL ÜRİNER SISTEM ANOMALILERI ILE İLIŞKILI MATERNAL RISK FAKTÖRLERI
 
Giriş- Amaç: Doğumsal üriner sistem anomalileri(DÜSA) çocuklarda en sık görülen böbrek hastalıklarıdır ve kronik böbrek yetmezliğini en sık nedenidir. Ailede böbrek hastalığı, akraba evliliği diyabet, obezite DÜSA gelişimi açısından risk faktörü olarak bildirilmiştir. Son yıllarda günlük maruz kalınan elektromanyetik alan(EMA) artmaktadır. EMA maruziyeti doku hasarına ve anomalilere yatkınlık yaratabilir. Elektonik cihaz kullanımı ile doğumsal kalp hastalığı ilişkisi ve cep telefonu özgül soğurma oranı ile (SAR) spontan abortus ilişki rapor edilmiştir. Bu çalışmada prenatal DÜSA için risk faktörlerinin, elekronik cihaz kullanımı ve EMA maruziyetinin değerlendirilmesi amaçlandı. Materyal-Metod: Çalışmaya hastanemiz Çocuk Nefroloji Polikliniğinde değerlendirilen <2 yaş DÜSA tanısı olan hastalar ve <2 yaş kontrol grubu dâhil edildi. Bulgu-Sonuçlar: Çalışmaya 21 hasta ve 20 sağlıklı çocukların ebeveynleri dâhil edildi. Hasta ve kontrol grubunun doğumda anne yaşı, annelerinin eğitim düzeyleri, gebelik sayısı benzerdi. Ailede böbrek hastalığı (p=0.003) ve gebelikte vitaminlerin dışında ek ilaç kullanımı hasta grupta daha fazla idi(p=0.05). Gebelik öncesi vücut kitle indeksleri(VKİ) benzerdi ancak kilo artışı hasta grupta fazlaydı(13.88±6.38 vs. 8.1±6.48 p=0.009). Günlük televizyon izleme, telefon kullanım, konuşma ve internet uygulaması kullanım süreleri benzerdi. Her iki grubun telefonların SAR değerleri arasında farklılık saptanmadı. Gebelik yaşı ve gebelik öncesi VKİ ölçümlerine göre düzeltilmiş logistik regresyon analizinde gebelikte kilo artışı bağımsız risk faktörü olmayı sürdürdü.(OR=1.3(95 CI:1.1-1.78); p=0.01). Tartışma Bu çalışmada gebelikte fazla kilo alımı DÜSA gelişimi için bağımsız bir risk faktörü olarak saptanmıştır. Elektronik cihaz kullanımı ve EMA maruziyeti değerlendirilmiş ve DÜSA gelişimi üzerinde istatistiksel bir etki gösterilememiştir. DÜSA açısından risk faktörlerini değerlendirmek için daha fazla katılımcı ile çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Prenatal risk faktörleri, gebelikte kilo artışı, SAR, doğumsal üriner sistem anomalileri