SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Fatma Ülkü Yıldız, Hamide Sümeyye T0PALOĞLU, Tuğba ÖZÇELİK
 


Keywords:ERGENLERDE BENLİK ALGISININ AKRAN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
 
: Ergenlik döneminde ergenin birçok gelişim görevleriyle birlikte baş etmesi gereken problemleri bulunmaktadır. Bu problemler; ilk olarak ergenin kendisini nasıl biri olarak gördüğü, neye benzediği, neler hissettiği ile ilgilidir. Kişinin kendisi hakkında düşünceleri ve değerlendirmesi benlik algısını oluşturur. Bu durum ilerleyen süreçlerde özellikle sosyal ilişkilerinin önem kazanmasıyla birlikte kurulan akran ilişkileri bakımından önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı, 14-18 yaş grubundaki ergenlerin benlik algısı ve akran ilişkilerinin puan ortalamalarının, akran ilişkileri ve çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Ergenlerin benlik saygısı alt boyutları ile akran ilişkileri puanları karşılaştırılarak benlik algısına akran ilişkilerini etki düzeyi incelenmiştir. Kesitsel olarak araştırma evrenini Konya il merkezindeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı liselerden 9. Ve 12.sınıfa devam eden 14-18 yaşındaki ergenler belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi yapılan güç analizi ile 340 öğrenci seçilerek uygulanmıştır. Araştırmada “Kişisel Bilgiler Formu”, “Akran İlişkisi Ölçeği”, “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 25 (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.) istatistik paket programı kullanılmıştır. p<0,05 ve p<0,01 düzeyi istatistik olarak anlamlı kabuledilmiştir. Araştırmada ergenlerin benlik algısının akran ilişkilerinin anlamlı yönde etkilediği belirlenmiştir (p˂0.05). Araştırmada ergenlerin benlik algıları ile akran ilişkileri orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan ergenlerin benlik algıları ile akran ilişkileri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Araştırmada yüksek benlik algısına sahip olan ergenlerden büyük çoğunluğu yüksek akran ilişkilerine, orta benlik algılarına sahip ergenler orta akran ilişkilerine sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Akran İlişkileri, Ergenler, Benlik Algısı