SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aslıhan ALP ÖZTÜRK, Emine TÜRKOĞLU
 


Keywords:GEBELERDE RUBELLA VE SİFİLİZ TARAMASI
 
Amaç: Perinatal enfeksiyonlar konjenital anomalilerin yaklaşık %2-3’ünden sorumludur. Rubella virusu ve sifiliz etkeni olan Treponema pallidum ciddi fetal anomalilere neden olabilen enfeksiyon etkenlerinin başında gelmektedir. Bu çalışmada, gebelerde sifiliz ve rubella seroprevalansı ile rubella antikor seviyesinin yaş grupları ile ilişkisini araştırmak amaçlandı. Metod: Çalışmamızda Kadın hastalıkları ve Enfeksiyon hastalıkları polikliniklerine son 18 ay içerisinde başvuran, 20. gebelik haftası ve altındaki 332 gebeden tarama amacıyla çalışılan anti-Rubella IgM, anti-Rubella IgG ve Rapid Plasma Reagin (RPR) testleri retrospektif olarak incelendi. Anti-Rubella antikorları ELISA yöntemi ile çalışıldı. Seropozitiflik için eşik değerler; IgM için >1 cut-off index (COI), IgG için >10 IU/L olarak belirlendi. Hasta verilerine elektronik dosya sisteminden ulaşıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 28.3 yıl (medyan, min:17, max:47) olarak saptandı. RPR testi tüm gebelerde negatif idi. Gebelerin 2’ sinde (%0.6) anti-Rubella IgM ve IgG pozitif ancak avidite testi negatif saptandı. Gebelerin 306’ sında (%92) anti-Rubella IgM negatif, IgG pozitif, 24’ ünde ise (%7,4) ise anti- Rubella IgM ve IgG negatif saptandı. Anti-Rubella IgG antikor düzeyi 100 IU/L üzeri olan hasta sayısı 156 olup yaş ortalaması 27.4 idi. Anti-Rubella IgG antikor düzeyi 10-100 IU/L arası olan 152 hasta olup yaş ortalaması 28.5 idi. Anti-Rubella IgG pozitif olan 306 hastanın 111’i (%36.2) 30 yaş ve üzerindeydi. 30 yaş üstü seropozitif olan gebelerin 65’inde (%58.5) de antikor düzeyi 10-100 IU/L arasında idi. Yaşla birlikte anti-Rubella IgG antikor düzeyinde azalma olduğu saptandı. Sonuç: Hastalarımızda sifiliz olgusu saptanmamış olup rutin tarama maliyet etkin görünmemektedir. Yüksek riskli cinsel öykü tarifleyenlerden istenilebilir düşüncesindeyiz. Hastalarımızda aktif rubella enfeksiyonu da tespit edilmemiş olup %7.4’ ünde rubella bağışıklığı olmadığı saptanmıştır. Rubella mümkünse gebelikten önce taranmalı ve seronegatif olanlar aşılanmalıdır. Anti-Rubella IgG seropozitiflik oranı %92 gibi yüksek oranda saptanmıştır. Ancak özellikle ileri yaş gebeliklerde, yaşla birlikte anti-Rubella IgG düzeyinde düşme saptanmıştır. Bu da konjenital rubella açısından gebe takibinin ileri anne yaşının arttığı son yıllarda önemli olacağını düşündürmektedir. Çalışmamız rubellayı icine alan aşılama programlarının yaygınlaştırılması gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: perinatal enfeksiyonlar, rubella, sifiliz