SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Esra TURAL BÜYÜK, Hatice UZŞEN, Emel ODABASOĞLU
 


Keywords:HEMŞİRELERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARI İLE EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Giriş: Çocukların aile ve toplum içinde fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı büyüme ve gelişmesinde, hemşirelerin ve öğretmenlerin sorumlulukları bulunmaktadır. Bu bağlamda hemşirelerin ve öğretmenlerin kendi ebeveyn tutumlarının ve çocuk haklarına yönelik tutumlarının bilinmesi önemlidir. Amaç: Hemşirelerin ve öğretmenlerin çocuk haklarına yönelik tutumları ile ebeveyn tutumlarını belirleyerek aralarındaki ilişkiyi saptamaktır. Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte planlanmıştır. Veriler, araştırmaya katılan hemşire ve öğretmenlerden “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Çocuk Haklarına Yönelik Tutum Ölçeği (ÇHTÖ)” ve "Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)" kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın yürütülebilmesi için gerekli etik kurul izni, kurum izni ve katılımcı onamları alınmıştır. Bulgular: Bireylerin %52.1’i hemşire, %47.9’u öğretmendir. Hemşirelerin ÇHTÖ puan ortalamasının 37.8±9, öğretmenlerin 31.4±9 olduğu saptanmıştır. Hemşire ve öğretmenlerin ÇHTÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmiştir Hemşirelerin ETÖ-otoriter tutum puan ortalaması 22.0±5, öğretmenlerin 18.8±5 olup, aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Hemşirelerin ÇHTÖ ve ETÖ puan ortalamaları arasında yapılan korelasyon analizinde, sırasıyla ÇHTÖ puan ortalamaları ile ETÖ-demokratik tutum ve ETÖ-aşırı koruyucu tutum arasında negatif yönde, ETÖ-otoriter tutum arasında pozitif yönde korelasyon saptanmıştır Öğretmenlerin ÇHTÖ ve ETÖ puan ortalamaları arasında yapılan korelasyon analizinde, sırasıyla ÇHTÖ puan ortalamaları ile ETÖ-demokratik tutum arasında negatif yönde, ETÖ-otoriter tutum arasında pozitif yönde korelasyon olduğu saptanmıştır. Sonuç: Öğretmen ve hemşirelerin çocuk haklarına yönelik tutumlarının olumlu olduğu ancak öğretmenlerin ÇHÖT puan ortalamasının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin otoriter tutuma, öğretmenlerin ise demokratik tutuma sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışma, hemşirelerden çocuk haklarına yönelik olumlu tutuma sahip olanların demokratik ve aşırı koruyucu tutuma, öğretmenlerde ise çocuk haklarına yönelik olumlu tutuma sahip olanlar demokratik tutuma sahip oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, Ebeveyn tutumu, Hemşire, Öğretmen