SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR, Fatma KARASU, Zehra CAN
 


Keywords:HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜM ODAKLILIK DÜZEYLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİ TUTUMLARINA ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin çözüm odaklılık düzeylerinin flört şiddeti tutumlarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Method: Betimleyici tipteki araştırma, 01.03.2021-01.04.2021 tarihleri arasında 210 hemşirelik öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Tanıtım Formu, Çözüm Odaklı Envanter ve Flört Şiddeti Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 24.0 istatistik programında değerlendirilmiştir. Araştırmanın yürütülebilmesi için etik kurul izni alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların %51.9’unun 20-21 yaş aralığında, %71.0’ının kadın, %34.8’inin 2. sınıf, %93.3’ünün bekar, %69.0’ının erkek/kız arkadaşının (sevgili) olduğu, %16.2’sinin 1-3 yıldır sevgilisinin olduğu, %40.5’inin flört ettiği kişi ile evlenmeyi düşündüğü, %12.9’unun flört ilişkisinde şiddete maruz kaldığı, %8.1’inin partnerinin flört ilişkisinde şiddet uyguladığını düşündüğü, %14.3’ünün aile içi şiddete maruz kaldığı, %16.2’sinin aile içi şiddete maruz kalan aile bireyine sahip olduğu, %6.7’sinin bir psikiyatrik hastalığının olduğu, %2.9’unun ise psikiyatrik ilaç kullandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin sevgililik süresi ile Çözüm Odaklı Envanter toplam puanı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Öğrencilerin sevgililik süresi, flört ilişkinizde şiddete maruz kalma, flört ilişkinizde şiddet uygulandığını düşünme, aile içi şiddete maruz kalma ile Flört Şiddeti Tutum Ölçeği toplam puanı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark belirlenmiştir (p<0.05). Öğrencilerin Çözüm Odaklı Envanter toplam puan ortalaması 46.47±11.20, Flört Şiddeti Tutum Ölçeği toplam puan ortalamasının ise 4.10±0.39 olduğu saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin çözüm odaklılık düzeyleri ile flört şiddeti arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki belirlenmiştir. Sonuç: Çözüm odaklılık düzeyi ile flört şiddeti arasında bir ilişki bulunmuştur. Çözüm odaklılık düzeyinin artmasının şiddeti azaltmada olumlu bir etki göstereceği düşünülmekte ve bu konuda daha fazla çalışma yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, flört şiddeti, çözüm odaklılık, hemşirelik.