SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Gonca BURAN, Hilmiye AKSU
 


Keywords:HYPNOBİRTHİNG EĞİTİMİNİN DOĞUM AĞRISI VE DOĞUM SONUÇLARINA ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMA
 
Öz Amaç: Bu çalışmada Hypnobirthing yönteminin doğum ağrısı ve doğum sonuçlarına etkisinin belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışma Mayıs 2019-Mart 2020 yılları arasında Bursa’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde randomize kontrollü deneysel çalışma olarak gerçekleştirildi. Çalışmanın örneklem sayısı G* power ile hesaplandı. Sağlıklı ve nullipar (28-32. hafta) gebelerin gruplara atanmasında basit randomizasyon yöntemi kullanıldı. Randomizasyon sıra sayı listesi bilgisayar destekli programla oluşturuldu. Çalışma hastanenin olağan bakımına bırakılan kontrol (n=40) ve Hypnobirthing eğitim yapılan deney (n=40) olmak üzere iki grupla gerçekleştirildi. Visual Analog Scala (VAS) ve doğum sonuçları doğum sonrası dönem bilgi formuyla (DSDBF) değerlendirildi. SPSS programı (25.00) kullanılarak yapılan veri analizinde normallik “Shapirow-wilk” ile belirlenerek, “Pearson ki-kare testi” “Fiher exact testi” ve “Mann-Whitney U Testi” uygulandı. Sonuçlar %95 güven aralığı ve p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Çalışma etik kurul izni, ClinicalTrials.gov deney kaydı, yazılı ve sözlü bilgilendirilmiş onam alınarak Helsinki Bildirgesine uygun gerçekleştirildi. Bulgular: Doğumun latent, aktif ve geçiş fazında deney grubunun VAS puanları, kontrol grubunun puanlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (sırasıyla: U=648.5, p<0.001; U=335; p<0.001; U=352; p<0.001). Kontrol grubuna göre ağrı kesici (χ2= 8.150, p<0.001), indüksiyon (χ2=14.135, p=0,006) ve doğum müdahalesi (χ2=15,374, p<0.001) oranları anlamlı düzeyde az olan deney grubunun, doğumları daha kısa sürede gerçekleşti (U=676.5, p<0.001). Ayrıca deney grubunun vajinal doğum oranı anlamlı derecede yüksekti (χ2=4,364, p=0,037). Sonuç: Hypnobirthing eğitiminin doğum ağrısının azalması, süresinin kısalması, doğumda müdahaleleri ve sezaryen doğum oranının azalmasında etkili olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Doğum ağrısı, Doğum öncesi eğitim, Hypnobirthing, Prenatal eğitim