SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Alev SÜZEN, Süleyman Cüneyt KARAKUŞ
 


Keywords:VAJİNAL VE REKTAL YARALANMAYA EŞLİK EDEN POSTTRAVMATİK TAM ÜRETRAL KOPMA
 
Giriş: Pelvik kırıklarla birlikte görülen üretral kopma kızlarda nadirdir. Kızlarda üretra yaralanma insidansının düşük olması, kadın üretrasının hareketli ve kısa olmasına bağlanmaktadır. Kadınlardaki üretra yaralanmaları en sık üretral enstrümantasyonlar ve jinekolojik/obstetrik cerrahilerin komplikasyonları olarak ortaya çıkmaktadırlar. Üretral kontüzyondan, kısmi veya tam kopmaya kadar değişik derecelerde olabilirler. Proksimal üretra seviyesinde olan yaralanmalar genellikle tam kopma şeklindedir ve aynı zamanda vajinal laserasyon ve rektal yaralanma ile birliktedirler. Biz bu yazıda, trafik kazası sonrası vaginal ve rektal yaralanma ile birlikte tam üretral kopması olan ve acil olarak ameliyat edilen bir kız hastayı sunuyoruz. Olgu: Beş yaşında bir kız çocuk trafik kazasına bağlı künt yaralanma ile hastanemiz acil servisine başvurdu. Fizik muayenede ürogenital bölgede kanama vardı. Bilgisayarlı batın tomografisinde mesane boynu çevresinde hematom, yüksek yerleşimli ve kontrast madde ile dolu mesane, superior pubik ramus kırığı ve batında kontrast madde kaçağı saptandı. Retrograd üretrografide üretral devamlılık yoktu. Yapılan üretroskopi ve vajinoskopide, üretranın mesane boynu düzeyinden tam olarak koptuğu ve vajen ön duvarının lasere olduğu görüldü. Abdominal yaklaşımla yapılan ameliyatta, vajen ön duvarındaki laserasyon ve rektumdaki serosal yırtık onarıldı. Mesane boynundaki epitelyum everte edildikten sonra kopan proksimal üretraya uç uca anastamoz edildi. Suprapubik ve uretral kateterler yerleştirildi ve 3 hafta sonra çıkartıldı. Sorunsuz postoperatif dönemden sonraki 18 aylık takipte idrar inkontinası, fistül ve darlık saptanmadı. Sonuç: Kızlarda travma sonrası tam üretra kopmasının acil olarak onarılması eşlik eden vajinal ve rektal yaralanmaların ortaya konması açısından yararlıdır. Aynı zamanda, bu onarım bizim vakamızda tatmin edici sonuçlar vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Üretral kopma, Vajinal yaralanma, Travma