SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Serap Mutlu ÖZÇELİK OTCU, Ahmet YALINKAYA
 


Keywords:WIGGLESWORTH SINIFLAMASINA GÖRE KLİNİĞİMİZİN ÜÇ YILLIK PERİNATAL MORTALİTE HIZI
 
Amaç: Perinatal mortalite hızını saptamak ve perinatal ölüm nedenlerini Wigglesworth sınıflanması ile belirlemek, elde edilen sonuçlarla perinatal ölüm hızının düşürülmesi için öncelikli olarak alınması gereken önlemleri ortaya çıkarmak. Yöntem: Gebeliğin 20. haftasını doldurmuş veya doğum ağırlığı 500 gramın üzerinde olan 4830 yenidoğan içinden perinatal, erken neonatal ve geç neonatal dönemde kaybedilen 556 bebek çalışmaya dahil edildi. Perinatal mortalite hızı, erken neonatal mortalite hızı, geç neonatal mortalite hızı ve ölü doğum hızı hesaplandı. Perinatal ölüm nedenleri Wigglesworth sınıflanması ile belirlendi. Bulgular: Çalışmamızda perinatal mortalite hızı binde 115.11 olarak bulundu. Neonatal mortalite hızı binde 75.69, erken neonatal mortalite hızı binde 68.55, geç neonatal mortalite hızı binde 7.13, ölü doğum hızı binde 42.65 olarak bulundu. Perinatal dönemde kaybedilen olgularda yapılan Wigglesworth sınıflanmasına göre fetal mortalite nedenleri gruplandırıldığında %37.05’i grup1(masere ölü doğumlar), %10’u grup 2 (fetal malformasyonlar), %36.15’i grup 3 (prematürite), %4.85’i grup 4 (perinatal asfiksi), %4.07’si grup 5 (özel nedenler), %5.58’i grup 6 (enfeksiyonlar), %2.3’ü grup 7 (bilinmiyenler)’de yer aldığı görüldü . Sonuç: Üç yılı kapsayan çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz verilerle hastanemizde perinatal ölüm oranının düşürülmesi için öncelikli olarak bölgede antenatal bakım hizmetlerinin yeterli ve nitelikli hale getirilmesi, doğurganlık hızının kontrol altına alınması, konjenital malformasyonlu olguların erken gebelik haftalarında tanınması ve gerekli medikal yaklaşımın zamanında uygulanması, peripartum dönemde iyi obstetrik takip ve yenidoğan döneminde etkin tedbirlerin alınması ile bir ölçüde mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler: Perinatal mortalite hızı, neonatal mortalite hızı, ölü doğum hızı, wigglesworth