SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Gülsüm ÇAMUR,Sultan Ebru BULGURCUOĞLU
 


Keywords:AİLE SİSTEMİ ÜZERİNDEN ÇOCUK SUÇLULUĞUNU ANLAMAK
 
Aile sistemi toplumsal yapıda pek çok işleve sahiptir. Bu işlevlerden biri de belki de tüm toplumlarda ve hemen her dönemde geçerliliği olan çocuğun sosyalleşmesi ve topluma katılımının sağlanmasıdır. Çalışmalar bize göstermektedir ki sağlıklı aile, sağlıklı ve işleyen toplum demektir. Ancak çeşitli bireysel farklılıklar, ülkelerin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel değişim ve süreçler ile teknolojinin insanlar üzerindeki etkisi olumsuz olabilmektedir. Yoksulluk, işsizlik, parçalanmış aileler, yaşlı ve hasta bakımı, kronik hastalıklar, engellilik, dışlanma, ayrımcılık, zorba davranışlar, şiddet ve suç gibi pek çok sosyal sorun günümüz toplumlarında görülmektedir. Bu sosyal sorunlar da toplumu oluşturan birey ve aile sistemini direkt olumsuz yönlerden etkileyerek ailenin işlevlerinin sağlıksızlığına yol açmaktadır. Bu sorunların bir alt parçası olan çocuk suçluluğu sosyal bilimlerde pek çok disiplininin de konusu olagelmektedir. Çocuk suçluluğu ekolojik bir perspektifle değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Aile sistemi ve yapısı çocukların suça sürüklenmesinde önemli bir risk faktörü olabilmektedir. Çocuk suçluluğunda ebeveynliğin içeriği ve kalitesinin önemli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Nitelikli bir ebeveynlik de çocuklarla düzenli ve sağlıklı bir iletişim kurulmasını içerir. Yani nitelikli bir ebeveynlik sağlıklı aile içi iletişim ve etkileşim anlamına gelmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (2017) verilerine göre suça sürüklenen çocukların sayısında bir artış olduğu görülmektedir. Artan yoksulluk ve bununla birlikte artan çocuk suçluluğu oranları düşünüldüğünde aile, önleyici çalışmalar kapsamında en çok desteklenmesi gereken kurum olmalıdır. Bu çalışmada yoksulluk, aile içi ilişkiler, aile sisteminin sağlıksız olmasının ve ebeveynlik stillerinin çocuk suçluluğuna nasıl yansıdığı ve çocuk suçluluğu üzerindeki olası risk faktörlerinin neler olduğu ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aile Sistemi, Aile İşlevleri, Çocuk Suçluluğu