SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tülin ÇATAKLI, Aysel YÖNEY
 


Keywords:ÇOCUKLARDA NAZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN RİSK FAKTÖRLERİ
 
Amaç: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde bir yıl içindeki nozokomiyal enfeksiyonların(NE) belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Klinik olarak nazokomiyal infeksiyon tanısı konulurken, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) tanımlamalarına uygun olarak klinisyenin nozokomiyal infeksiyon tanısı koyması yeterli kabul edildi. İnfeksiyonun nozokomiyal olarak kabul edilmesi için, infeksiyonun hastaneye kabul edildiği sırada var olmaması veya inkübasyon döneminde olmamasına dikkat edildi. NE gelişen hastaların dosyalarında cinsiyet, yaş, yatış tanısı, NE gelişme tarihi, enfeksiyon gelişmesini kolaylaştıran risk faktörleri, hastanede kaldığı süre, NE tanısı konulduktan sonra uygulanan tedaviler kayıt edildi. Tüm olgularda kan sayımı, C-reaktif protein(CRP) ,kan ve idrar kültürü antibiyogram, ilaç duyarlılıkları ve hastaların prognozu kaydedildi. Bulgular:Hastaneye 3420 hasta yatışı yapıldı. Bu süre içinde 311 hastada 353 NE saptandı . NE,hospitalizasyonun ortalama 10.9±10 günleri arasında ortaya çıktığı saptandı. O- 1yaş grubunda NE olguları diğer yaş grubunda yüksekti (p<0.05). Sırasıyla Akut gastroenterit (AGE) idrar yolu enfeksiyonu(İYE) ve sepsis en sık görülen enfeksiyonlardı. Sepsis olgularının %28.2'si %28.2'si yenidoğan-prematüre servisindendi.Olguların %70kültürde üreme saptandı. K.pneumoniae, Salmonella, E.coli en sık saptanan etkenlerdi. Saptanan etkenler amikasin, netilmisin ve 3. kuşak sefalosporinlere dirençliydi. Nozokomiyal infeksiyon gelişen hastaların %10.8’ kaybedildi. Yardımcı personel yetersizliği, hasta başına düşen hemşire sayısının azlığı, çalışanların el yıkama konusundaki ihmali NE gelişiminde risk faktörü olarak belirlenmiştir. Sonuç: Hastane enfeksiyonu çocuk servislerinde önemli bir sorundur. Hastanede yatış süresinin uzaması , < 1 yaş olma , malnutrüsyon , kongenital kalp hastalığı , hemşirenin baktığı hasta sayısının artması ve çalışanların el yıkama konusundaki ihmali NEgelişiminde risk faktörü olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Hastane Enfeksiyonu, Epidemiyoloji, Risk Faktörleri