SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Filiz SÜZER ÖZKAN
 


Keywords:DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ DERSİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ALGISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA
 
Amaç: Doğum doğal, sağlıklı, fizyolojik bir süreç olmasına rağmen günümüzde korkuya sebep olan bir eylem haline gelmiştir. Doğum korkusunun sebepleri yapılan çalışmalarda değişiklik göstermekle birlikte doğum ile ilgili olumsuz algının değiştirilmesinde Doğuma Hazırlık Eğitimleri önemli bir yere sahiptir. Araştırma doğuma hazırlık eğitimi dersinin hemşirelik öğrencilerinin doğum algısına etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma kalitatif yöntemlerin kullanıldığı tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmada amaca uygun olarak, doğuma hazırlık eğitimi dersinin hemşirelik öğrencilerinin doğum algısına etkisini belirlemek amacıyla derinlemesine bilgi edinebilmek için kalitatif yöntemlerden biri olan odak grup görüşmesi (OGG) tercih edilmiştir. Araştırmanın evren ve örneklemini 2018-2019 öğretim yılı güz yarıyılında Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü üçüncü sınıfta öğrenim gören ve Doğuma Hazırlık Eğitimi dersini alan 12 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri sosyo demografik bilgi formu ve yarı yapılandırılmış OGG formu ile toplanmıştır. Dersin doğum algısına etkisine belirlenmesi için yapılan görüşmeler dönemin ilk ve son haftası yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya 19-22 yaş aralığında 11 kız, 1erkek öğrenci katılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler tümevarım analizi tekniğiyle nitel olarak değerlendirilmiş birinci görüşmeden üç ana tema (Doğum algısı, Doğuma algısını etkileyen faktörler ve Doğuma nasıl hazırlanmalıyız), ikinci görüşmeden iki ana tema (doğum algısı ve Doğuma nasıl hazırlanmalıyız) ortaya çıkmıştır. Sonuç: Araştırma sonucunda, doğuma hazırlık eğitimi dersinin öğrencilerin doğum algısını olumlu olarak değiştirdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğuma Hazırlık Eğitimi, Doğum Algısı, Hemşirelik, Öğrenci