SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Merve ÇAĞLAR, Sevinç MERSİN, Özlem İBRAHİMOĞLU
 


Keywords:MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARDA EŞ UYUMU VE CİNSEL FONKSİYON DURUMU
 
Kadın hayatının gelişimsel dönemlerinden biri olan menopoz; fiziksel, psikolojik ve sosyal pek çok değişimi beraberinde getirmektedir. Östrojenin azalması ile meydana gelen bu değişimler kadınlarda genitoüriner ve vazomotor semptomlara, ani duygusal değişimlere, anksiyete ve sinirlilik gibi psikolojik semptomlara neden olmaktadır. Günümüzde yaşam süresinin de uzamasıyla kadınlar yaşam sürelerinin üçte birinde bu problemlerle baş etmek zorunda kalmaktadır. Menopoz; kadınlık özelliklerinin kaybı, cinsel fonksiyonun azalması ya da bitmesi ve yaşlanmayla eş değer olarak algılanmaktadır. Vazomotor ve genitoüriner semptomlar gibi fiziksel semptomların da etkisiyle kadınlarda sosyal izolasyon, depresyon belirtileri ve yaşam kalitesinde azalma meydana gelmektedir. Kadınların menopozal döneme ilişkin semptomlarla baş edebilmesinde eş desteği ve evlilik ilişkisi oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada, menopoz dönemindeki kadınların eş uyumunun, onların cinsel fonksiyonlarına etkisinin ve bu fonksiyonları etkileyen bireysel faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı-ilişkisel çalışma, menopoz dönemindeki 139 kadın ile yapılmıştır. Veriler Bilgi Formu, Çift Uyum Ölçeği ve Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi kullanılarak toplanmıştır. Bu çalışmada, çift uyumu ile cinsel fonksiyon düzeyi arasında negatif anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Kadınların gelir seviyeleri arttıkça, Çift Uyum Ölçeği puanları da artmaktadır. Kronik hastalığı olan kadınların, cinsel fonksiyon puanlarının daha düşük düzeyde olduğu belirlendi. Kadınların cinsel fonksiyon puanları ile kadınların yaşları, eşlerinin yaşları ve menopozda geçirilen süre açısından orta negatif doğrusal ilişki bulunmuştur. Kadınların yaşı, eşlerinin yaşı ve menopozdaki yıl arttıkça cinsel fonksiyonları azalmaktadır. Bu çalışmanın sonucuna göre, menopoz sonrası kadınların cinsel fonksiyonlarını artırmak için eşler arası uyumun arttırılması desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Eşler Arası Uyum, Menopoz, Cinsel Fonksiyon