SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Abdurrahim UYANIK, Hatice YILDIZ
 


Keywords:PERİ VE POSTMENOPOZ KADINLAR MENOPOZU NASIL TANIMLIYOR VE HANGİ DUYGULARI YAŞIYOR?
 
Amaç: Bu çalışmada amaç peri ve post menopoz kadınların menopozu nasıl ifade ettikleri ve bu dönemlerde yaşadıkları duyguların neler olduğunu saptamaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma İstanbul ilinde bir Aile Sağlığı Merkezinde yapıldı. Çalışmanın örneklemini 45-65 yaş arasında peri (n=50) ve postmenopoz (n=170) döneminde olan toplam 220 kadın oluşturdu. Verilerin toplanmasında “Vaka Tanılama Formu” “Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği” kullanıldı. Veriler SPSS 20 versiyonunda analiz edildi. Bulgular: Kadınlarda yaş ortalaması perimenopoz grubunda 47,28 ± 2,29, postmenopoz grubunda 54,40 ± 5,14’ tü. Postmenopozdaki kadınların yarıdan fazlası ilkokul mezunuydu, (Perimenopoz G= %38 Postmenopoz G= %51.2), ve gelir getiren bir işte çalışmama oranı post menopoz grubunda daha yüksekti (Perimenopoz G= %46.0 Postmenopoz G= %69.4). Her iki grubun çoğunluğu menopozu “normal karşılıyorum” olarak belirtse de “kadınlık özelliklerinin kaybı” ifadesini daha çok (%48,2) postmenopozdaki kadınların, “yaşlılık/yaşlanma” (%38,0) ve “sağlık sorunlarında, hastalıklarda artış”(%24,0) ifadelerini de perimenopoz dönemindeki kadınların kullandığı ve aralarındaki farkın anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05- p<0.001). Kadınların, kadınlık özelliklerinin yok olmasına bağlı korku/endişe ve beraberinde stres duygusunu yoğun yaşadıkları ve oranın postmenopozdaki kadınlarda %14,6 ile anlamlı olarak daha yüksekti olduğu görüldü (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak menopoza girmenin eşiğinde olan ya da menopoza girmiş olan kadınların çoğunluğu menopozu normal karşıladığını belirtseler de kadınlık özelliklerinin yok olmasından korkmaları ve stres yaşamaları dikkat çekmektedir. Sağlık çalışanları olarak bu dönemlerdeki kadınlara danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Menopoz, Perimenopoz, Postmenopoz, Tanımlama, Duygular